Novinky

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií srbskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov/náhradníkov za členov odbornej rady kultúry srbskej národnostnej menšiny.

Riaditeľ

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín podľa § 7 ods. 8 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“) vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu organizácií srbskej národnostnej menšiny preukázateľne pôsobiacich na Slovensku aspoň tri roky v oblasti kultúry podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona o fonde, za účelom voľby členov/náhradníkov za členov odbornej rady pre kultúru srbskej národnostnej menšiny menovaných podľa § 7 ods. 7 zákona o fonde, ktorých funkcia zanikla pred uplynutím funkčného obdobia.

Podmienky registrácie

Podmienky registrácie upravuje § 7 ods. 8 zákona o fonde, podľa ktorého sa za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) po dobu najmenej troch rokov a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa, pričom v prihláške uvedie:

  • ku ktorej národnostnej menšine patrí,
  • v ktorej z prioritných oblastí uvedených v § 7 ods. 9 zákona o fonde vykonáva svoju činnosť,
  • potvrdenie záujmu podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členstvo v odbornej rade.

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe tejto výzvy. Na účely registrácie sa vyžaduje aj fotokópia stanov organizácie. Vyplnenú a podpísanú registračnú listinu spolu s kópiou stanov registrujúcej sa organizácie je potrebne doručiť v listinnej podobe do 23. 07. 2018 na adresu:

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava.

Na registračné listiny doručené po termíne stanovenom v tejto výzve, sa nebude prihliadať.

Postup a priebeh zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny, postupy pri organizovaní volieb kandidátov na členstvo v odbornej rade a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odbornej rady podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 29. júna 2018                                                                           

                                                                                                                                    Norbert Molnár

                                                                                                                        riaditeľ Fondu na podporu kultúry

                                                                                                                                národnostných menšín

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Registracna_listina.docx)Registračná listina

Archív noviniek

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

26
feb
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
-
Bratislava
V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v

27
feb
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
-
Bratislava
V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v