Odporúčania pre prijímateľa

1. Spôsob hodnotenia žiadostí

Odborná rada určená k príslušnej výzve hodnotí úplné žiadosti v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Pridelené body hodnotiteľov sa spočítavajú a spriemerujú, pričom na odporúčanie o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu musí žiadosť v hodnotení získať od všetkých hodnotiteľov spolu viac ako 40 % z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov).

 

2. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia odbornej rady rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Fond toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle v časti Rozhodnutia riaditeľa. Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní elektronicky. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

3. Potvrdenia

Žiadateľom, ktorých projekty boli podporené, kancelária zašle prostredníctvom e-mailu spolu s oznámením aj výzvu na úpravu rozpočtu a výstupov, a predloženie potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmluvy. Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť do fondu ďalšie potvrdenia. Potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu ich doručenia kancelárii fondu, sa predkladajú ako originál alebo osvedčená kópia (okrem dokladu o pridelení IČO).

 

Povinné potvrdenia k zmluve:

 

4. Zmluva

Po schválení aktualizácie rozpočtu a výstupov bude žiadateľom cez registračný systém zaslaný návrh zmluvy vo forme PDF, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a v 2 exemplároch doručí fondu aj s potvrdeniami k zmluve, ak ešte tak neučinil. V prípade, že sú všetky povinné potvrdenia doručené, riaditeľ fondu podpíše zmluvu, následne sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a fond poukáže na účet žiadateľa pridelenú sumu v súlade so zmluvou.