Metodické usmernenia

Metodické usmernenia

Platné: od 5.2. 2018 do 31.3. 2018

Podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov zameraných na dve a viac národnostných menšín na základe výziev uverejnených v prvom štvrťroku 2018

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zdôrazňuje, že podpora multikultúrnych a interetnických projektov je zámerom a obsahom Programu 4 Štruktúry podpornej činnosti fondu.

V rámci Programu 1, Programu 2 a Programu 3 Štruktúry podpornej činnosti fondu môžu uchádzači podávať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu tých projektov, ktoré sú zamerané na jednu národnostnú menšinu. Ak je projekt zameraný na dve a viac národnostných menšín, uchádzač má podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na takýto projekt v rámci Programu 4.

S prihliadnutím na spoločenské poslanie fondu, ktorým je účinná podpora zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, podpora výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám, ako aj podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia, a s cieľom zabezpečiť všetkým uchádzačom rovnaký prístup k možnosti požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov, správna rada rozhodla, že žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov doručené fondu na základe výziev uverejnených v prvom štvrťroku 2018, ktoré:

• sa týkajú projektov zameraných na viac ako jednu národnostnú menšinu, avšak boli podané v rámci niektorého z Programov 1, 2 a 3, a zároveň
• spĺňajú všetky ostatné požiadavky ustanovené zákonom a internými predpismi fondu na ich postúpenie odbornej rade,

kancelária fondu zaradí do Programu 4 a postúpi na rozhodnutie odbornej rade interkultúrneho dialógu a porozumenia. O tomto postupe kancelária fondu uchádzača informuje.

Správna rada zdôrazňuje, že vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať iba pri výzvach uverejnených počas prvého štvrťroku 2018. Ak na základe výziev uverejnených po uplynutí prvého štvrťroka 2018 uchádzač podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt, ktorý je zameraný na viac ako jednu národnostnú menšinu, v rámci iného Programu ako je Program 4, kancelária ho na tento nedostatok upozorní a vyzve ho na opravu žiadosti v zmysle § 17 ods. 8 a 9 zákona o fonde.

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie (ďalej len "odborná rada") (Program 3), iniciuje vznik a prevádzkovanie takých odborných umeleckých podujatí, ktorých účastníci môžu byť aj neprofesionálni tvorcovia a interpreti, ale v danom žánri predstavujú vysokú umeleckú hodnotu, ich súťaže sú viacstupňové, majú celoslovenskú pôsobnosť a celoslovenskej prehliadke predchádza prísny odborný výber.

Zo žiadateľov, ktorí plánujú organizovať podujatie celoslovenského rozmeru podľa predchádzajúcich kritérií odborná rada podporí dve celoštátne podujatia (jedno pre deti a mládež a jedno pre dospelých) v každom umeleckom žánri. Odborná rada môže vybrané nepodporené projekty odporučiť odbornej rade pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová činnosť, vzdelávanie, vedu a výskum na podporu.