Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 31. januára 2020.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci podprogramov týkajúcich sa profesionálneho umenia. V prípade rómskej národnostnej menšiny ide o žiadosti na voľnočasové aktivity, kultúrno-osvetovú činnosti, vzdelávacie činnosti, vedu, výskum a neprofesionálne umenie. 

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla – národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada sa uzniesla na podpore aktivít v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Nové Zámky a príprav na sčítanie obyvateľstva v roku 2021 (ide najmä o spoločenské kampane, výskum, vzdelávacie aktivity). Odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny podporia prioritne aktivity spojené so 120. výročím narodenia maďarského spisovateľa Sándora Máraiho a 100. výročím úmrtia maďarského maliara Pála Szinyei Merseho. Odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny majú prioritu podporovať projekty zamerané na tému Rómovia ako súčasť Slovenska (aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky) a Rok Eleny Lackovej (aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej). Prioritou odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny je podpora aktivít zameraných na budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek a priorizovanou cieľovou skupinou bude skupina detí a mládeže vo veku do 25 rokov.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2020 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Archív noviniek

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!