Novinky

Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa bude zaoberať prípadnými žiadosťami o zmeny realizácie projektov roku 2020 iba v tom prípade, ak Vaše návrhy na prípadné zmeny doručíte Fondu v lehote do 15. marca 2021. Na žiadosti doručené po tomto termíne Fond už neprihliadne. Doručiť predmetné žiadosti je možné poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), prostredníctvom kuriéra (rozhoduje dátum odovzdania zásielky na prepravu) alebo ako scan štatutárom podpísanej prílohy e-mailu (z registračnej e-mailovej adresy žiadateľa); osobné doručenie do podateľne Fondu je vylúčené z dôvodu prijatia protipandemických opatrení.

 

 

 

Archív noviniek