Legislatíva

Činnosť Fondu ustanovujú predovšetkým tieto právne predpisy:

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z.

Činnosť Fondu sa ďalej riadi najmä týmito právnymi predpismi:

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve