prijímateľ

1. Spôsob hodnotenia žiadostí

Odborná rada určená k príslušnej výzve hodnotí úplné žiadosti v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Pridelené body hodnotiteľov sa spočítavajú a spriemerujú, pričom na odporúčanie o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu musí žiadosť v hodnotení získať od všetkých hodnotiteľov spolu viac ako 40 % z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov).

 

2. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia odbornej rady rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Fond toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle v časti Rozhodnutia riaditeľa. Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní elektronicky. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

3. Potvrdenia

Žiadateľom, ktorých projekty boli podporené, kancelária zašle prostredníctvom e-mailu spolu s oznámením aj výzvu na úpravu rozpočtu a výstupov, a predloženie potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmluvy. Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť do fondu ďalšie potvrdenia. Potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu ich doručenia kancelárii fondu, sa predkladajú ako originál alebo osvedčená kópia (okrem dokladu o pridelení IČO).

 

Povinné potvrdenia k zmluve:

 

4. Zmluva

Po schválení aktualizácie rozpočtu a výstupov bude žiadateľom cez registračný systém zaslaný návrh zmluvy vo forme PDF, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a v 2 exemplároch doručí fondu aj s potvrdeniami k zmluve, ak ešte tak neučinil. V prípade, že sú všetky povinné potvrdenia doručené, riaditeľ fondu podpíše zmluvu, následne sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a fond poukáže na účet žiadateľa pridelenú sumu v súlade so zmluvou.

 

5. Propagácia

Prijímateľ sa v súvislosti s realizáciou projektu v zmysle zmluvy zaväzuje primeraným a vhodným spôsobom (podľa povahy projektu) informovať verejnosť o tom, že projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín, najmä uvádzať informáciu v nasledovnom znení: „Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“ a pripojiť logo fondu v súlade s príslušným dizajn manuálom. V súlade so zákonom  č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je prijímateľ povinný zabezpečiť propagáciu podporeného projektu okrem jazyku národnostnej menšiny aj obsahovo totožným znením v štátnom jazyku. Prijímateľ sa ďalej zaväzuje písomne alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. informovať fond o termíne realizácie výstupov projektu, vrátane reprezentačných, propagačných alebo iných spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením projektu na verejnosti, pričom je potrebné uviesť okrem čísla žiadosti tiež názov podujatia, termín i miesto jeho konania a tiež organizátora podujatia. Prosíme o zaslanie informácií v dostatočnom časovom predstihu, v každom prípade však najneskôr 10 dní vopred a v prípade periodickej a neperiodickej tlače prosíme o zaslanie informície aspoň 15 dní pred vyskladnením publikácie.