Štruktúra podpory

Štruktúra podpory

Programy a podprogramy podpornej činnosti

Program 1:
Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity
1.2 neprofesionálne umenie
1.3 vzdelávacie projekty
1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín
1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity

Program 2: 
Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti

2.1 literárna činnosť
2.1.1 tvorba a preklad literatúry
2.1.2 literárne prehliadky, festivaly, súťaže
2.1.3 medzinárodné literárne mobility a prezentácie
2.1.4 podpora knižníc

2.2 periodická tlač

2.3 neperiodická tlač
2.4 elektronické média
2.4.1 vydávanie elektronických kníh
2.4.2 vydávanie CD nosičov
2.4.3 vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania
2.4.4 vznik alebo vývoj národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu
2.4.5 vznik alebo vývoj webovej stránky, internetovej databázy

Program 3: 
Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia 

3.1 divadlo
3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo
3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly a súťaže
3.1.3 divadelné aktivity
3.1.4 medzinárodné divadelné mobility a prezentácie 

3.2 hudba
3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela
3.2.2 hudobné festivaly, súťaže a koncerty
3.2.3 hudobné aktivity
3.2.4 medzinárodné hudobné mobility a prezentácie 

3.3 tanec
3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly a súťaže
3.3.3 tanečné aktivity
3.3.4 medzinárodné tanečné mobility a prezentácie 

3.4 výtvarné umenie
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel
3.4.2 výstavné a prezentačné aktivity
3.4.3 medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie 

3.5 audiovizuálne umenie
3.5.1 tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie
3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže - audiovizuálne umenie
3.5.3 medzinárodné mobility a prezentácie - audiovizuálne umenie 

Program 4: 
Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

4.1 projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií

4.2 projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí 

4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov  

4.4 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín

4.5 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami

 

Nepodporované aktivity

Výška povinného spolufinancovania

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené výdavky

Neoprávnené výdavky

 

Priority podpornej činnosti pre celú štruktúru podpornej činnosti určenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky:

Rok slovenského divadla – národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva

 

Priority podpornej činnosti pre celú štruktúru podpornej činnosti určenej Správnou radou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín:

Mesto kultúry Nové Zámky v roku 2020 – aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín

Prípravy na sčítanie obyvateľstva v roku 2021 (najmä spoločenské kampane, výskum, vzdelávacie aktivity)

 

Priority štruktúry podpornej činnosti stanovené odbornými radami Fondu na podporu kultúry národnostných menšín:

- maďarská národnostná menšina:

Sándor Márai – 120. výročie narodenia  maďarského spisovateľa v Košiciach

Pál Szinyei Merse – 100. výročie úmrtia maďarského maliara v Jarovniciach

- rómska národnostná menšina:

1. Rómovia ako súčasť Slovenska - aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky

2. Príprava na Rok Eleny Lackovej - aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej (príprava na rok 2021 - Rok Eleny Lackovej)

3. Podpora rómskej identity - aktivity podporujúce budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek

Priorizovanou cieľovou skupinou v roku 2020 bude skupina detí a mládeže vo veku do 25 rokov.

Prioritou bude podpora projektov,  ktoré:

-              pri realizovaní aktivít využívajú najmä interkultúrny dialóg a národný dialóg,

-              podporujú vlastnú tvorbu a individuálne výstupy z jednotlivých aktivít.

 

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

Program 1 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,
 • 1.2 neprofesionálne umenie,
 • 1.3 vzdelávacie projekty,
 • 1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
 • 1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.


Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktivít záujmovej umeleckej činnosti v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež. Podporuje sa rozvoj nových, inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka príslušníkov národnostných menšín ako aj na podporu budovania vzťahov medzi príslušníkmi národnostnej menšiny.

Podporujú sa vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých prostredníctvom spoznania a osvojovania si tradičných zručností a vedomostí špecifických pre národnostnú kultúru.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) kultúrno-vzdelávacie pobytové tábory - podpora realizácie pobytových táborov v trvaní minimálne 3 noci pre deti a mládež a dospelých, patriacich k národnostnej menšine a do zmiešaných rodín. Cieľom je prehlbovanie identity a osobnostného rozvoja príslušníkov národnostnej menšiny, zdokonaľovanie sa v materinskom jazyku s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry;

b) tvorivé dielne a denné tábory - podpora najmä denných tvorivých dielní a táborov, zameraných na rozvoj špecifických manuálnych a umeleckých zručností smerujúcich k zachovaniu a rozvoju kultúry a jazyka národnostných menšín (jazykové, remeselnícke, hudobné, tanečné, umelecké tvorivé dielne a pod.).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora realizácie neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a podpora literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné) – podpora neprofesionálnych kultúrno-spoločenských prehliadok a festivalov s miestnym, regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom, realizácia monotematických a multitematických festivalov, festivalov s medzinárodnou účasťou;

b) súťaže v umeleckej tvorivosti – podpora súťaží v oblasti neprofesionálneho tanečného a divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy. Prioritou sú dvojstupňové a viacstupňové postupové súťaže, resp. prehliadky, t. j. od regionálnej, cez krajskú až po celoštátnu, medzinárodné súťaže (organizované na území Slovenskej republiky), obsiahnuté v jednom projekte. V prípade postupovej súťaže sa neodporúča podať projekt len na jeden nižší stupeň;

c) hudobné a tanečné aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti neprofesionálneho hudobného a tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, podpora amatérskych folklórnych súborov, spevokolov, ako aj iných hudobných a tanečných telies, ich prezentácia, hosťovanie a ich materiálno-nástrojové zabezpečenie, vznik novej autorskej tvorby v oblasti hudby a tanca, pričom výsledkom podporeného autorského projektu musí byť predstavenie, ktoré sa uvedie na verejnom vystúpení);

d) literárne aktivity – podpora jednorazových a cyklických literárnych aktivít a podujatí na dosiahnutie účinnejšej prezentácie klasickej a súčasnej národnostnej literárnej tvorby (literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia, aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu umeniu najmä detí a mládeže a pod.), ako aj podpora prezentácie zhudobnenej národnostnej poézie;

e) divadelné aktivity – podpora vystúpení a kultúrno-osvetových aktivít neprofesionálnych divadelných súborov (činoherné, tanečné, pohybové, hudobno-dramatické, bábkové divadlo, pantomíma, alternatívne formy divadla a pod.), ktorých cieľom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Dotáciu je možné použiť aj na prípravu predstavenia (scenár, réžia, naštudovanie hier a pod.), jeho materiálno-technického vybavenia (scéna, kostýmy, technika a pod.) a následné uvedenie premiéry, ako aj na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla (hosťovanie profesionálnych divadiel patrí do podprogramu 3.1.1);

f) výstavné aktivity – podpora činností rozvíjajúcich neprofesionálne výtvarné umenie  (napríklad výstavy, vernisáže, katalógy vystavených diel, bulletiny), prezentácie kultúry a dejín príslušníkov národnostných menšín, osobností a historických udalostí ako aj ochrana a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva;

g) multižánrové aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít (tanečné, divadelné, spevácke, hudobné, literárne a pod.) a podujatí z oblasti neprofesionálneho umenia.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla je kópia akceptácie účasti na podujatí alebo dohody o spolupráci medzi žiadateľom a neprofesionálnym divadelným súborom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry – podpora vzdelávania organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, tanečných domov, vzdelávacích podujatí v oblasti hudby, tanca a divadla, vedomostných súťaží, umeleckých sústredení a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 17. vstupenky,
 18. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je zabezpečenie orientácie žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl v oblasti práv národnostných menšín a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na výchovu detí a mládeže k právam národnostných menšín – podpora organizácie a realizácie edukačných aktivít prostredníctvom interaktívneho, zážitkového učenia, seminárov, prednášok, odborných prezentácii a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt (uviesť konkrétnych prednášajúcich a pod.), prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je zabezpečenie zvyšovania informovanosti verejnosti o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín s cieľom odbúravania predsudkov a stereotypov a poukázanie na aktívne uplatnenie práv príslušníkov národnostných menšín v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti. 

Podpora je určená najmä na:

a) odborné workshopy, konferencie, prednášky a semináre – podpora organizovania a realizácie odborných workshopov, konferencií, prednášok a seminárov o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín pre odbornú aj laickú verejnosť.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín je originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu a originál potvrdenia od prednášajúcich, že v prípade realizácie budú participovať na projekte. Posudok garanta a potvrdenie od prednášajúcich nesmie byť staršie ako tri mesiace. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (zborník z konferencie a pod.),
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora odbornej vedeckej a expertnej činnosti, vrátane analytickej a edičnej činnosti v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, zameraná na rozvoj a upevňovanie vedomostí o právach národnostných menšín. Podporuje sa aj vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výskum a odborné vedecké štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia. Pri odborných vedeckých štúdiách je výsledkom predloženie samotnej štúdie v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade a predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti práv národnostných menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum alebo vedeckú štúdiu je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej aj papierovej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu alebo vedeckej štúdie. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu a/alebo vydanie – realizácia výskumu a/alebo vydávanie výstupov výskumu v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín,

b) realizáciu vedeckej štúdie a/alebo vydanie výstupov odbornej vedeckej štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu alebo vedeckej štúdie v oblasti práv národnostných menšín musí obsahovať:

-     predpokladaný harmonogram práce,

-     originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu určenej výlučne na podporu edičnej činnosti resp. vydania výstupov výskumu a odbornej vedeckej štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín je:

-       ukážka rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku – voľný preklad (ak vo výzve nie je určené inak). V prípade obrazovej publikácie ukážky v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod, záver diela),

-       originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu) nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

-       kópia platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom, (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že žiadateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje),

-       pri reedíciách je potrebné predložiť recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. náklady na prepravu techniky,
 11. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.

Zámerom podprogramu je podpora realizácie výskumných projektov z oblasti kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín a projektov zameraných na uchovávanie významných informácií o národnostných menšinách na území Slovenskej republiky prostredníctvom digitalizácie. 

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia a v prípade digitalizácie a tvorby databáz aj CD nosič s digitalizovaným obsahom.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť o štipendium a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej aj papierovej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) výskum – podpora sociologického, etnografického a historického výskumu národnostnej menšiny, výskum vývoja jej kultúry, umenia a kultúrneho života na území Slovenskej republiky;

b) digitalizáciu – digitalizácia historicky a archívne zaujímavých národnostných knižných publikácií, starších periodík, archiválií, zvukových nahrávok a pod., ako aj na bibliografiu zameranú na získavanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie bibliografických informácií o národnostných menšinách na území Slovenskej republiky.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu výskumu kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín je originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. náklady na prepravu techniky,
 11. výroba zvukového a multimediálneho nosiča.

 

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na prezentáciu identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín v zahraničí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) prezentáciu a aktivity neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí – podpora mobility neprofesionálnych umeleckých súborov;

b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí – podpora mobility výskumných pracovníkov v zahraničí;

c) poznávacie pobyty a vzdelávacie tábory príslušníkov národnostných menšín – podpora poznávacích pobytov a vzdelávacích táborov v materskej krajine alebo na miestach mimoriadneho významu pre kultúru národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prezentácie a aktivít neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí a prezentácie výsledkov vedy a kultúry v zahraničí musí obsahovať kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

Oprávnené výdavky c) poznávacie pobyty a vzdelávacie tábory príslušníkov národnostných menšín:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. cestovné náklady,
 6. ubytovanie,
 7. propagačné materiály a publicita,
 8. strava a občerstvenie,
 9. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 10. vstupenky.

 

 

 

 

Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti

Program 2 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. b) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 2.1 literárna činnosť
  • 2.1.1 tvorba a preklad literatúry,
  • 2.1.2 literárne prehliadky, festivaly, súťaže,
  • 2.1.3 medzinárodné literárne mobility a prezentácie,
  • 2.1.4 podpora knižníc.
 • 2.2 periodická tlač
 • 2.3 neperiodická tlač
 • 2.4 elektronické média
  • 2.4.1 vydávanie elektronických kníh,
  • 2.4.2 vydávanie CD nosičov,
  • 2.4.3 vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania,
  • 2.4.4 vznik alebo vývoj národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu,
  • 2.4.5 vznik alebo vývoj webovej stránky, internetovej databázy.

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 2. Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti (okrem podprogramu 2.2, 2.3, 4.3 a) a b)) je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Výška pomoci poskytovanej z podprogramu 2.2, 2.3, 4.3 a) a b) formou dotácie je limitovaná maximálnou sumou 200 000 eur na všetky predložené projekty žiadateľa (v rámci podprogramov 2.2, 2.3, 4.3 a) a b) pri ktorých sú finančné prostriedky poskytované v rámci schémy štátnej pomoci č. SA.37409 (2013/N)).

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

 

2.1 literárna činnosť

Podprogram je zameraný na podporu tvorby autorov pôvodnej a prekladovej literatúry, literárnych prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných literárnych mobilít a prezentácií s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry. 

Zámerom je podpora tvorby autorov v jazyku národnostnej menšiny, vzniku prekladovej literatúry zo slovenského jazyka do jazyka národnostnej menšiny a z jazyka národnostnej menšiny do slovenského jazyka, tvorby a preklad u umeleckých monografií miest a obcí
a ich kultúrnych pamiatok s dôrazom na ich význam pre rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín, tvorby a prekladu umenovednej, odbornej a spoločensko-vednej literatúry s dôrazom na ich význam pre rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín
a výberových prekladov významných diel cudzojazyčnej literatúry do jazyka národnostnej menšiny. Podpora je určená na preklad diela, ktoré doposiaľ ešte nebolo preložené.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou štipendia.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť o štipendium a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde
o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) tvorbu národnostného literárneho diela, ktoré žiadateľ po dokončení predloží vo forme rukopisu,

b) preklad zo slovenského jazyka do jazyka národnostnej menšiny, ktorý žiadateľ
po dokončení predloží vo forme rukopisu,

c) preklad z jazyka národnostnej menšiny do slovenského jazyka, ktorý žiadateľ
po dokončení predloží vo forme rukopisu,

d) preklad cudzojazyčnej literatúry do jazyka národnostnej menšiny, ktorý žiadateľ
po dokončení predloží vo forme rukopisu

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre autorov, ktorí pôsobia v oblasti národnostnej literatúry. Podpora nie je určená tým, ktorí nemajú knižne alebo časopisecky vydané žiadne literárne dielo. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o štipendium je zoznam dvoch najrelevantnejších prác žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium na tvorbu je tiež povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z diela, na ktorého na/dopísanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán (v prípade, ak je ukážka v jazyku menšiny je potrebná aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku a voľný preklad 2 básní do slovenského jazyka, ak ide o poéziu (ak vo výzve nie je určené inak). Príloha žiadosti o štipendium na preklad musí obsahovať zoznam (vo forme štandardných bibliografických odkazov) dvoch najrelevantnejších prekladov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium na preklad je tiež povinný predložiť v elektronickej podobe dielo, na ktorého preklad žiada podporu a ukážku prekladu diela. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán, ak ide o prózu (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie) alebo v rozsahu 5 básní, ak ide o poéziu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží, knižných výstav, podujatí zameraných na výchovu k čítaniu, prezentácií autorov a diel, autorských čítaní, vydávanie tlačovín, ktoré nespĺňajú kritériá zápisu do zoznamu periodickej tlače na Ministerstve kultúry a sú zamerané na prezentáciu kultúry a života národnostnej menšiny a pod. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

UPOZORNENIE: Podpora literárnych aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia a literárne aktivity zamerané na deti a mládež patria do podprogramu 1.2 neprofesionálne umenie.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu knižnej výstavy, súťaže, prehliadky a/alebo festivalu;

b) vydávanie tlačovín zameraných na prezentáciu kultúry a života národnostnej menšiny.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti je aj ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt (plán výstavy, súťaže, prehliadky alebo festivalu, návštevnosť, originalita, absencia podujatia v regióne a pod.) a originál posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu, nie staršieho ako tri mesiace. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Povinnou prílohou žiadosti na vydávanie tlačovín sú:
- dve vydania z predchádzajúceho obdobia;
- návrh vzorového vydania novovznikajúcej tlačoviny v zmysle technických parametrov uvedených v projekte.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. náklady na prepravu techniky,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. poštovné výdavky.
Oprávnené výdavky b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 6. polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií,
 7. poštovné výdavky,

 

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti literatúry a publicistiky. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility autorov z oblasti literárneho umenia a publicistiky (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo prezentácie. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu medzinárodnej mobility alebo prezentácie musí obsahovať kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

Zámerom je podpora nákupu knižničných fondov zameraných na diela autorov v jazyku národnostnej menšiny, umelecké monografie miest a obcí a ich kultúrnych pamiatok s dôrazom na ich význam pre rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín, pôvodnú alebo prekladovú umenovednú, odbornú a spoločensko-vednú literatúru s dôrazom na ich význam pre rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín a výberové preklady významných diel cudzojazyčnej literatúry do jazyka národnostnej menšiny. Preferuje sa nákup kníh vydaných na Slovensku, a to najmä s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre knižnice, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky.

Podpora je určená najmä na:

a) nákup knižničného fondu.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu akvizície knižného fondu musí obsahovať:

- počet kníh a predpokladaný menný zoznam kníh, ktoré žiadateľ plánuje nakúpiť,
- menný zoznam periodických publikácií, ktoré žiadateľ plánuje predplatiť.

 

Oprávnené výdavky:
 1. nákup knižničného fondu,
 2. náklady na predplatné periodických publikácií.

2.2 periodická tlač

Zámerom je podpora vydávania periodík, zameraných na kultúrny život a vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín, najmä spravodajské a informačné periodiká, literárne, detské a mládežnícke, spoločensko-vedné, osvetové periodiká a prílohy religióznych periodík zameraných na kultúru a jazyk národnostných menšín, prílohy národnostných periodík zamerané na kultúru a jazyk národnostných menšín.

Zámerom je podpora vydávania periodík, zameraných na kultúrny život a vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín, najmä spravodajské a informačné periodiká, literárne, detské a mládežnícke, spoločensko-vedné, osvetové periodiká a prílohy religióznych periodík zameraných na kultúru a jazyk národnostných menšín, prílohy národnostných periodík zamerané na kultúru a jazyk národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

UPOZORNENIE: Hlavička alebo tiráž periodika musí obsahovať informáciu o predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná. V zmysle § 6 ods. 2 c) a e) zákona č. 167/2008 Z. z. vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo aj periodicitu vydávania dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače.

Prioritným zámerom je vydávanie minimálne jedného periodika pre každú národnostnú menšinu. Periodická tlač musí vychádzať podľa § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Podľa uvedeného zákona periodická tlač musí byť evidovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V prípade nového periodika sa predkladá kópia žiadosti o zápis periodickej tlače do zoznamu.

V prípade podania projektu žiadosti na vydávanie periodika, ktoré obsahuje aj prílohy, nie je možné podať ďalší samostatný projekt žiadosti na tieto prílohy. Pri vydávaní príloh religióznych a národnostných periodík sa žiadateľ môže uchádzať o dotáciu len na prílohu periodika zameranú na kultúru národnostných menšín.

Podpora je určená najmä na:

a) vydávanie denníkov,

b) vydávanie týždenníkov a dvojtýždenníkov,

c) vydávanie mesačníkov a dvojmesačníkov,

d) vydávanie štvrťročníkov a občasníkov.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vydávania periodika musí obsahovať:

- dve periodiká z predchádzajúceho ročníka,

- v prípade periodík s auditovaným nákladom aktuálnu audítorskú zmluvu s audítorskou firmou a aktuálne výsledky auditu (Audit bureau of circulation),

- v prípade periodík, ktoré nemajú auditovaný náklad alebo nedokážu iným, hodnoverným spôsobom preukázať počet čitateľov menný zoznam odberateľov
alebo zmluvu s distribútorom alebo tlačiarňou,

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti žurnalistiky (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie starším ako tri mesiace pri projektoch podávaných na podporu novovznikajúcich periodík,

- návrh vzorového vydania novovznikajúceho periodika v zmysle technických parametrov uvedených v projekte.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. cestovné náklady,
 5. polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií,
 6. poštovné – maximálna akceptovateľná výška oprávneného výdavku je 5 % zo sumy pridelenej dotácie.

UPOZORNENIE: Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

2.3 neperiodická tlač

Zámerom je podpora vydávania knižných publikácií zameraných na podporu rozvoja kultúry a jazyka národnostných menšín. Podporujú sa iba diela, ktoré sú v rukopise, resp. sú vytvorené.

Zámerom je podpora vydávania knižných publikácií zameraných na podporu rozvoja kultúry a jazyka národnostných menšín. Podporujú sa iba diela, ktoré sú v rukopise, resp. sú vytvorené.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade. Medzi neoprávnené výdavky patrí autorský honorár za dielo, ktorého tvorba bola už podporená v rámci štruktúry podpornej činnosti formou štipendia.

Podpora je určená najmä na:

a) vydávanie pôvodnej tvorby národnostných autorov v jazyku národnostnej menšiny, ako aj ich preklady do slovenského jazyka,

b) vydávanie knižných publikácií pre deti a mládež,

c) vydávanie prekladovej literatúry zo slovenského jazyka do jazyka národnostnej menšiny a z jazyka národnostnej menšiny do slovenského jazyka,

d) vydávanie umeleckých monografií miest a obcí a ich kultúrnych pamiatok s dôrazom na ich význam pre rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín,

e) vydávanie umenovednej, odbornej a spoločensko-vednej literatúry, výberových reedícií diel chýbajúcich na knižnom trhu,

f) vydávanie výberových prekladov významných diel svetovej literatúry do jazyka národnostnej menšiny.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vydávania literárneho diela musí obsahovať:

- ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán, ak ide o prózu (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie), alebo v rozsahu 5 básní, ak ide o poéziu v jazyku vydania. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny, predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku a voľný preklad 2 básní do slovenského jazyka (ak vo výzve nie je určené inak),

- ukážku v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod a záver v jazyku vydania)v prípade obrazovej publikácie,

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

- kópia platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje), v prípade prekladu aj zmluvu s prekladateľom,

- pri reedíciách je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície (v elektronickej alebo papierovej podobe),

- pri prekladoch je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace, jeden výtlačok alebo fotokópiu v jazyku pôvodného vydania (v elektronickej alebo papierovej podobe) a ukážku prekladu diela. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán, ak ide o prózu (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie), alebo v rozsahu 5 básní, ak ide o poéziu.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií

UPOZORNENIE: Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

2.4 elektronické média

Zámerom je podpora národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom elektronických médií a internetu, zverejňovanie kultúrnych, spravodajských, vedeckých, vzdelávacích a osvetových obsahov, rozširovanie a prijímanie informácií o národnostných menšinách a pre národnostné menšiny v elektronickej forme. Dotáciu je možné použiť aj na vznik a vývoj národnostného rozhlasového a televízneho vysielania, internetového rozhlasového a televízneho vysielania.

Zámerom je podpora vydávania elektronických kníh (licencovaných alebo nelicencovaných), na ktoré možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu. Podporujú sa všetky formáty (napr. FictionBook, Mobipocket, PDF, ePUB , TXT, MOBI, HTML a iné).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) vydávanie elektronických kníh.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vydávania elektronických kníh musí obsahovať:

- ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie), ak ide o prózu, alebo v rozsahu 5 básní, ak ide o poéziu v jazyku vydania. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny, predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku a voľný preklad 2 básní do slovenského jazyka (ak vo výzve nie je určené inak),

- ukážku v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod a záver v jazyku vydania) v prípade obrazovej publikácie,

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

- kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje), v prípade prekladu aj zmluvu s prekladateľom,

- pri reedíciách je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície (v elektronickej alebo papierovej podobe),

- pri prekladoch je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu v jazyku pôvodného vydania (v elektronickej alebo papierovej podobe).

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. propagačné materiály a publicita.

 

Zámerom je podnietiť vznik, uvedenie a šírenie diel pôvodnej národnostnej literárnej tvorby prostredníctvom audiokníh.

UPOZORNENIE: vydávanie hudobných nosičov patrí do podprogramu 3.2.1 b) šírenie hudobného diela.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) vydávanie audiokníh.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vydávania audioknihy musí obsahovať:

- demonahrávku elektronického nosiča v bežnom formáte,

- kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje).

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 7. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 8. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu
 9. propagačné materiály a publicita.

Zámerom je podnietiť vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vzniku alebo vývoja národnostného rozhlasového/televízneho vysielania musí obsahovať:

- obsahový návrh národnostného rozhlasového/televízneho vysielania alebo rozvojového plánu už existujúceho národnostného rozhlasového/televízneho vysielania,

- kópiu dokladu o pridelení licencie/frekvencie od Rady pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov alebo zmluva o spolupráci, kooperácii, akceptačný list subjektu/odborného partnera projektu, ktorý disponuje potrebným zákonným oprávnením,

- v prípade už vysielajúcich subjektov, vlastniacich licenciu, potvrdenie od Rady pre vysielanie a retransmisiu o rozšírení licencie, ak národnostné vysielanie je pre vysielateľa rozšírením vysielania.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 7. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. náklady na prepravu techniky,
 10. propagačné materiály a publicita,
 11. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

Zámerom je podpora národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom elektronických médií a internetu, zverejňovanie kultúrnych, umeleckých, spravodajských, vedeckých, vzdelávacích a osvetových obsahov, rozširovanie a prijímanie informácií o národnostných menšinách a pre národnostné menšiny v elektronickej forme.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) vznik alebo vývoj internetového národnostného rozhlasového/televízneho vysielania,

b) tvorbu obsahu pre elektronické médiá a internet, zverejňovanie kultúrnych, umeleckých, spravodajských, vedeckých, vzdelávacích a osvetových obsahov, rozširovanie a prijímanie informácií o národnostných menšinách a pre národnostné menšiny v elektronickej forme. Patria sem internetové denníky, spravodajské portály a pod.

c) spoločenské kampane realizované prostredníctvom internetu (nemôžu však byť kampaňou pre komerčné aktivity, organizácie, produkty, služby, logá, politické aktivity, atď.). Ide o kampane zamerané na konkrétnu národnostnú menšinu, napr. zvyšovanie záujmu o národnostné menšinové školstvo a pod.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vzniku alebo vývoja národnostného internetového rozhlasového/televízneho vysielania a tvorbu obsahu pre elektronické médiá a internet musí obsahovať:

- aktuálny audit návštevnosti za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) v mesačnej skladbe (prioritne Gemius, a Google Analytics, ale budú akceptované aj iné),

- približný počet a celkový pomer pôvodných článkov s vlastným obsahom za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) (eseje, básne, poviedky, recenzie, reportáže, vlastné správy, iné žurnalistické žánre bez prevzatých správ z tlačových agentúr a iných internetových či tlačených zdrojov a bez rešerší iných médií),

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti žurnalistiky alebo literatúry či umenia (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu) v rozsahu jednej strany, nie starším ako tri mesiace pri projektoch podávaných na podporu novovznikajúcich médií,

- návrh vzorového vydania novovznikajúceho média v zmysle technických parametrov uvedených v projekte,

- obsahový návrh národnostného internetového rozhlasového/televízneho vysielania alebo rozvojového plánu už existujúceho národnostného internetového rozhlasového/televízneho vysielania, ktorý počíta s cyklami autorských programov zameraných aj na hovorené slovo,

- v prípade existujúcich projektov, ktoré pôsobia na internete nepretržite viac ako dva roky aj rozvoj a vývoj funkčnosti a spôsobu internetovej prezentácie médií.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu spoločenskej kampane:

-  stratégia kampane (nasadenie kampane, ciele kampane, formát kampane, parametre merania úspešnosti kampane);

-  grafický návrh vo forme popisu kreatívy (návrh bannerov, scenár k videám, Facebook posty a pod.).

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. propagačné materiály a publicita,
 10. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 11. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 12. náklady na prepravu techniky,
 13. poštovné výdavky,
 14. poplatky za internet.

Zámerom je podnietiť vznik alebo vývoj webovej stránky, mobilných aplikácií,  internetovej databázy zameraných na kultúrny život a tradície národnostných menšín a jazyk národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) vznik  novej a rozvoj existujúcej webovej stránky ako aj online webových a mobilných aplikácií, internetovej databázy.

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vzniku alebo vývoja webovej stránky, internetovej databázy musí obsahovať:

- grafický a obsahový návrh novej webovej stránky alebo rozvojový plán už existujúcej webovej stránky,

- aktuálny audit návštevnosti za uplynulý rok v mesačnej skladbe (posledných 12 mesiacov)  (prioritne Gemius, a Google Analytics, ale budú akceptované aj iné),

- približný počet a celkový pomer pôvodných článkov s vlastným obsahom za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) (eseje, básne, poviedky, recenzie, reportáže, vlastné správy, iné žurnalistické žánre bez prevzatých správ z tlačových agentúr a iných internetových či tlačených zdrojov a bez rešerší iných médií),

- v prípade novej webovej stránky fotokópiu dokladu o registrácii internetovej domény.

Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu vývoja mobilnej aplikácie je:
- grafický návrh aplikácie,
- informácie o jazyku, distribúcii a platforme (súpis platforiem, pre ktoré je projekt plánovaný).

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 6. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia

Program 3 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. c) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 3.1 divadlo
  • 3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo,
  • 3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly a súťaže,
  • 3.1.3 divadelné aktivity,
  • 3.1.4 medzinárodné divadelné mobility a prezentácie.
 • 3.2 hudba
  • 3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela,
  • 3.2.2 hudobné festivaly, súťaže a koncerty,
  • 3.2.3 hudobné aktivity,
  • 3.2.4 medzinárodné hudobné mobility a prezentácie.
 • 3.3 tanec
  • 3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
  • 3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly a súťaže,
  • 3.3.3 tanečné aktivity,
  • 3.3.4 medzinárodné tanečné mobility a prezentácie.
 • 3.4 výtvarné umenie
  • 3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel,
  • 3.4.2 výstavné a prezentačné aktivity,
  • 3.4.3 medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie.
 • 3.5 audiovizuálne umenie
  • 3.5.1 tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie,
  • 3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže - audiovizuálne umenie,
  • 3.5.3 medzinárodné mobility a prezentácie - audiovizuálne umenie.Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia (okrem podprogramu 3.5.1) je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia z podprogramu 3.5.1 je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 200 000 eur.

 

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

3.1 divadlo

Podprogram je zameraný na podporu profesionálnych a nezávislých divadiel, tvorbu a uvedenie javiskového diela, divadelných prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných divadelných mobilít a prezentácií s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry.

Zámerom je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované  najneskôr v divadelnej sezóne 2020/2021.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

V prípade divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov (Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Romathan, Divadlo Thália, Jókaiho divadlo) dotáciu nemožno poskytnúť na činnosť, na ktorú sú poskytované prostriedky z verejného rozpočtu. Dotáciu je možné použiť na naštudovanie javiskového diela a hosťovanie mimo svojho sídla.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium.
V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) vytvorenie adaptácie pre divadelné uvedenie,

b) vytvorenie predlohy pre naštudovanie a uvedenie pôvodnej divadelnej inscenácie.

UPOZORNENIE: Podpora nie je určená na tvorbu literárneho textu bez viazanosti na jeho konkrétne javiskové uvedenie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti divadla (divadelný režisér, dramaturg, individuálny divadelný umelec a pod.). Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu.
Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o štipendium je zoznam dvoch najrelevantnejších projektov žiadateľa s primeraným opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium je povinný tiež uviesť, kde boli tieto diela (projekty) prezentované. Ďalej je žiadateľ povinný predložiť inscenačný zámer projektu, jeho rozsah, miesto kde bude projekt realizovaný, pričom je potrebné priložiť akceptačný list daného divadla. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti divadelného umenia,

b) uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia - podpora uvedenia javiskového diela

c) hosťovanie národnostných menšinových - Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Romathan, Divadlo Thália, Jókaiho divadlo

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou v prípade hosťovania národnostných menšinových divadiel je akceptácia účasti na podujatí alebo dohoda o spolupráci s daným divadlom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. propagačné materiály a publicita,
 11. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a súťaží a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu divadelnej prehliadky, festivalu a/alebo súťaže.

 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. propagačné materiály a publicita,
 11. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. náklady na prepravu techniky,
 15. strava a občerstvenie,
 16. poštovné výdavky.

3.1.3 divadelné aktivity

Zámerom je podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti profesionálneho divadelného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, vzdelávacie podujatia v oblasti divadla, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a)  realizácia divadelných aktivít.

 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu divadelných aktivít musí obsahovať:

- zoznam všetkých aktivít a podujatí projektu, na ktorý si žiadateľ žiada podporu,

- zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov,

- zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ realizoval za posledných 12 mesiacov do predloženia žiadosti.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta(garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. náklady na prepravu techniky,
 10. ubytovanie,
 11. strava a občerstvenie,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti divadelného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti divadelného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo prezentácie, 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu medzinárodnej mobility alebo prezentácie musí obsahovať:

- kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

3.2 hudba

Podprogram je zameraný na podporu profesionálneho hudobného umenia, tvorbu a šírenie hudobného diela, hudobných prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných hudobných mobilít a prezentácií s cieľom udržania kontinuity rozvoja hudobného umenia.

Zámerom je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby, hudobnej interpretácie všetkých hudobných žánrov, ako aj prezentáciu zhudobnenej národnostnej poézie a na šírenie hudby prostredníctvom CD/DVD nosičov alebo internetu.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie a štipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium. 
V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) tvorbu nového hudobného diela, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu,

b) naštudovanie a realizácia hudobného diela, ktoré žiadateľ verejne uvedie, alebo zrealizuje jeho nahrávku.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti hudby (hudobný skladateľ, individuálny hudobný umelec a pod.). 
Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších umeleckých projektov žiadateľa s primeraným opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium je povinný tiež uviesť, kde boli tieto diela (projekty) prezentované. Pri nahrávkach hudobného diela je žiadateľ povinný predložiť demonahrávku elektronického nosiča v bežnom formáte. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) tvorbu a/alebo uvedenie hudobného diela,

b) šírenie hudobného diela – šírenie diel pôvodnej národnostnej skladateľskej a literárnej tvorby a hudobnej interpretácie všetkých hudobných žánrov, ako aj prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie prostredníctvom CD/DVD nosičov alebo internetu.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti pri šírení hudobného diela je demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte a kópia platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje).

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. propagačné materiály a publicita,
 9. materiálové náklady nevyhnutne potrebné 
  na realizáciu projektu,
 10. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 11. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 12. ubytovanie,
 13. náklady na prepravu techniky.
Oprávnené výdavky b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
 9. propagačné materiály a publicita,
 10. materiálové náklady nevyhnutne potrebné 
  na realizáciu projektu,
 11. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov profesionálnych hudobných festivalov, súťaží, koncertov a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu hudobného festivalu, súťaže a/alebo koncertu. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. náklady na prepravu techniky,
 15. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti profesionálneho hudobného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, vzdelávacie podujatia v oblasti hudby, organizovanie diskusií, seminárov alebo workshopov).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu hudobných aktivít. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu hudobných aktivít musí obsahovať:

- zoznam všetkých aktivít a podujatí projektu, na ktorý si žiadateľ žiada podporu,

- zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

- zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ realizoval za posledných 12 mesiacov do predloženia žiadosti.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti hudobného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti hudobného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo prezentácie.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu medzinárodnej mobility alebo prezentácie musí obsahovať:

- kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

3.3 tanec

Podprogram je zameraný na podporu profesionálneho tanečného a pohybového divadla, tvorbu a uvedenie javiskového diela, tanečných prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných tanečných mobilít a prezentácií s cieľom udržania kontinuity rozvoja tanečného umenia.

Zámerom je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v roku 2020.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium.
V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) vytvorenie a uvedenie javiskového diela – autor toto dielo verejne uvedie alebo poskytne záznam z vystúpenia, ktoré bolo neverejné.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti tanca (choreograf, individuálny tanečný umelec a pod.). Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších umeleckých projektov žiadateľa s primeraným opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium je povinný tiež uviesť, kde boli tieto diela prezentované. Ďalej je žiadateľ povinný predložiť inscenačný zámer projektu, jeho rozsah, miesto kde bude projekt realizovaný. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti tanečného umenia,

b) uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia - podpora uvedenia javiskového diela

c) hosťovania profesionálnych národnostných tanečných divadiel/súborov: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, PUĽS - Poddukelský umelecký ľudový súbor

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou v prípade hosťovania národnostných menšinových divadiel/súborov je akceptácia účasti na podujatí alebo dohoda o spolupráci s daným divadlom/súborom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov tanečných prehliadok, festivalov a súťaží a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu tanečnej prehliadky, festivalu a/alebo tanečnej súťaže. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. náklady na prepravu techniky,
 15. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti profesionálneho tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, vzdelávacie podujatia v oblasti tanca, organizovanie diskusií, seminárov alebo workshopov).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu tanečných aktivít. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu tanečných aktivít musí obsahovať:

- zoznam všetkých aktivít a podujatí projektu, na ktorý si žiadateľ žiada podporu,

- zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

- zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ realizoval za posledných 12 mesiacov do predloženia žiadosti.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti tanečného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti tanečného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo prezentácie.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu medzinárodnej mobility alebo prezentácie musí obsahovať:

- kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

3.4 výtvarné umenie

Podprogram je zameraný na podporu profesionálneho výtvarného umenia, tvorbu a realizáciu výtvarných diel, výstavných a prezentačných aktivít a medzinárodných výtvarných mobilít a prezentácií s cieľom udržania kontinuity rozvoja výtvarného umenia. Podpora je určená pre všetky formy výtvarného umenia.

Zámerom je podpora určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu profesionálnych výtvarných diel z oblasti výtvarného umenia, a to hlavne tradičné média, nové médiá, dizajn, architektúru a reštaurovanie.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie a štipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium.
V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) tvorbu výtvarného diela – autor toto dielo po realizácii verejne prezentuje.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti výtvarného umenia . Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších umeleckých projektov žiadateľa, ktoré musia byť primerane obrazovo zdokumentované. Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

- tvorbu a realizáciu výtvarného diela - autor toto dielo po realizácii verejne prezentuje.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

Zámerom je podpora určená na kurátorskú činnosť a pre usporiadateľov individuálnych a kolektívnych výstav a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami (workshopy, tvorivé dielne a pod.). Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi (katalóg, bulletin a pod.), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu výstavy – individuálnej alebo kolektívnej. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Ak je žiadateľ fyzická osoba - jednotlivec, povinná príloha je zoznam dvoch najrelevantnejších diel (obrazovo zdokumentovaný). Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poistenie umeleckých diel,
 17. poštovné výdavky.

 

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti výtvarného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti výtvarného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo prezentácie. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu medzinárodnej mobility alebo prezentácie musí obsahovať:

- kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poistenie umeleckých diel,
 16. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

3.5 audiovizuálne umenie

Podprogram je zameraný na podporu profesionálneho audiovizuálneho umenia, tvorbu a realizáciu audiovizuálnych diel, prehliadok, festivalov, súťaží a medzinárodných mobilít a prezentácií s cieľom udržania kontinuity rozvoja audiovizuálneho umenia.

Zámerom je podnietiť vznik „náročných audiovizuálnych diel“[1] mapujúcich spoločenské a kultúrne dianie národnostných menšín na Slovensku. Ide o diela, ktorých jediné pôvodné znenie je v jazyku členského štátu EÚ s malou rozlohou, malým počtom obyvateľov alebo malou jazykovou oblasťou, krátke filmy, prvé a druhé filmy začínajúcich režisérov, dokumentárne filmy, nízkorozpočtové alebo z komerčného hľadiska inak náročné diela.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium.
V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) vývoj audiovizuálneho diela - podpora literárnej prípravy (napísanie scenára v prípade hraných filmov, storyboardu v prípade animovaných filmov a rozšíreného námetu v prípade dokumentárneho filmu)

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti audiovizuálneho umenia (režisér, scenárista, dokumentarista, ilustrátor a pod.). Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu.
Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo žiadateľa. Príloha môže obsahovať aj odkaz, kde je virtuálne umiestnené dané dielo alebo elektronický nosič s daným dielom. Povinnou prílohou je aj autorská explikácia,  ukážka návrhu animácií v prípade animovaných filmov,  synopsa v prípade dokumentárnych filmov a  hraných filmov. Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte, na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) vývoj audiovizuálneho diela - na vývoj možno podávať žiadosti najmä na finančne a realizačne náročnejšie projekty, ktorých príprava a realizácia si bude vyžadovať samostatnú etapu vývoja. Patrí sem obsahová príprava projektu vo forme potrebnej na prípravu realizácie projektu (vypracovanie konečnej verzie literárneho scenára pri hraných filmoch, treatmentu pri dokumentárnych a animovaných filmoch a storyboardu pri animovaných filmoch, realizácia castingu, výber lokácií);

b) tvorbu a realizáciu audiovizuálneho diela podpora krátkodobých malých projektov alebo v prípade finančne a realizačne menej náročných projektov, pri ktorých je neúčelné žiadať osobitne na vývoj (okrem samotnej tvorby je možné žiadať aj na prípravné práce - časť vývoja). Jedná sa o krátkodobé projekty, ktorých náročnosť si nevyžaduje osobitnú dlhodobú prípravu a z časového hľadiska by mohlo byť ohrozené ich dokončenie (k vyúčtovaniu projektu bude potrebné predložiť hotové audiovizuálne dielo);

c) videoklip.

Projekt sa predkladá vo forme námetu (v prípade výroby audiovizuálneho záznamu) alebo scenára, v ktorom je opísaný autorský a realizačný zámer. V projekte žiadateľ uvedie predpokladanú minutáž dokončeného záznamu/filmu, technológiu, ktorou bude záznam/film realizovaný a časový harmonogram projektu.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti:

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vývoja audiovizuálneho diela musí obsahovať:
- autorskú explikáciu,
- námet.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu tvorby audiovizuálneho diela musí obsahovať v prípade:

 • hraného filmu:

- scenár

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu
a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, , kameraman, autor hudby a pod.).

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- casting hlavných postáv (zoznam hercov),

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 • dokumentárneho filmu:

- rozšírený námet,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu

a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, kameraman, autor hudby a pod.),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenie žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 • animovaného filmu:

- storyboard,

- výtvarné návrhy,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu

a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, ),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu videoklipu musí obsahovať:

- rozšírený námet,

- autorskú explikáciu,

- zoznam tvorcov (režisér, kameraman, autor hudby a pod.),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie (zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- hudobná skladba ku ktorej má byť videoklip nakrútený (potrebné nahrať do aj do systému).

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. stravné,
 9. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 10. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 11. poštovné výdavky.
Oprávnené výdavky b) a c):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.

 


[1] nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 z 14.6.2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov“ (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014)

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a súťaží a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami v oblasti audiovizuálneho umenia. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu prehliadky, festivalu a/alebo súťaže. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. náklady na prepravu techniky,
 15. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin a pod.)
 16. poštovné výdavky.

 

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti audiovizuálneho umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti audiovizuálneho umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo prezentácie. 

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu medzinárodnej mobility alebo prezentácie musí obsahovať:

- kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

Program 4 definuje priority v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 

 • 4.1 projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,
 • 4.2 projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,
 • 4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,
 • 4.4 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín,
 • 4.5 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami.

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny (okrem podprogramu 4.5), ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská).

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám (okrem podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač, 4.3 písm. b) neperiodická tlač a 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba) je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám z podprogramu 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 200 000 eur.

 

Výška pomoci poskytovanej z podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač a 4.3 písm. b) neperiodická tlač formou dotácie je limitovaná maximálnou sumou 200 000 eur na všetky predložené projekty žiadateľa.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Zámerom podprogramu je podpora multikultúrnych a interetnických aktivít smerujúcich k vzájomnému spoznávaniu, budovaniu vzťahov medzi národnostnými menšinami, rozvoju vzťahov a príprave spoločných podujatí viacerých národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.


Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu celoslovenských festivalov a podujatí, na ktorých sa prezentuje široké spektrum kultúry národnostných menšín smerom k majorite;

b) multikultúrne projekty, ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie.


Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora projektov, ktoré sú zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu výskumu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu odborných multikultúrnych a interetnických seminárov a konferencií, predovšetkým s celoštátnym alebo medzinárodným rozmerom za účelom posilnenia výchovy a vzdelávania k právam príslušníkov národnostných menšín,

b) multikultúrny a interetnický výskum (sociologický, etnografický a historický výskum) minimálne dvoch národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Cieľom je prostredníctvom zrealizovaných výskumov posilniť odborný dialóg v otázkach týkajúcich sa občianstva, národného povedomia, multikulturalizmu, etnickej a kultúrnej identity.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu realizácie odborných multikultúrnych a interetnických seminárov a konferencií je:

- originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu, 

- originál potvrdenia od prednášajúcich, že v prípade realizácie budú participovať na projekte. Posudok garanta a potvrdenie od prednášajúcich nesmie byť staršie ako tri mesiace.

Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu zameraného
na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí musí obsahovať:

- predpokladaný harmonogram práce,

- originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (zborník z konferencie a pod.),
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.
Oprávnené výdavky b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. náklady na prepravu techniky,
 11. výroba zvukového a multimediálneho nosiča.

Zámerom podpory je vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, projektov realizovaných prostredníctvom internetu a multimediálnych nosičov rozvíjajúcich multikultúrnu oblasť.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie štipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená najmä na:

a) tvorbu multikultúrnych a interetnických národnostných knižných publikácií o živote a histórii národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky,

b) vývoj audiovizuálneho diela – podpora literárnej prípravy (napísanie scenára v prípade hraných filmov, storyboard v prípade animovaných filmov a rozšíreného námetu v prípade dokumentárneho filmu).

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom v prípade knižných publikácií je podpora určená pre výskumníkov, historikov a iných pracovníkov zaoberajúcich sa životom a históriou národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. V prípade audiovizuálnej tvorby je žiadateľom výlučne fyzická osoba - jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti audiovizuálneho umenia (režisér, scenárista a pod.). Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium na tvorbu knižnej publikácie musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium na tvorbu multikultúrnej a/alebo interetnickej národnostnej knižnej publikácie je tiež povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z diela, na ktorého na/dopísanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán (v prípade, ak je ukážka v jazyku menšiny je potrebná aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku (ak vo výzve nie je určené inak). Príloha žiadosti o štipendium na audiovizuálnu tvorbu musí obsahovať jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo žiadateľa. Povinnou prílohou je aj autorská explikácia,  ukážka návrhu animácií v prípade animovaných filmov,  synopsa v prípade dokumentárnych filmov a hraných filmov. Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte, na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve. 

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) periodickú tlač, resp. kultúrnych príloh periodík s multikultúrnou a interetnickou tematikou,

b) neperiodickú tlač - vydávanie multikultúrnych a interetnických národnostných knižných publikácií o živote a histórii národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky,

c) realizáciu národnostných kultúrnych projektov prostredníctvom internetu - podpora vzniku a/alebo vývoja webovej stránky, mobilných aplikácií, internetovej databázy
s multikultúrnym a interetnickým obsahom,

d) prípravu a tvorbu CD a DVD nosičov – šírenie diel národnostnej skladateľskej a literárnej tvorby a hudobnej interpretácie všetkých hudobných žánrov, ako aj prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie prostredníctvom CD/DVD nosičov,

e) audiovizuálnu tvorba - podpora krátkodobých malých projektov alebo v prípade finančne a realizačne menej náročných projektov, pri ktorých je neúčelné žiadať osobitne na vývoj (okrem samotnej tvorby je možné žiadať aj na prípravné práce - časť vývoja). Jedná sa o krátkodobé projekty, ktorých náročnosť  si nevyžaduje osobitnú dlhodobú prípravu a z časového hľadiska by mohlo byť ohrozené ich dokončenie (k vyúčtovaniu projektu bude potrebné predložiť hotové audiovizuálne dielo).

 

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vydávania periodika musí obsahovať:

- dve periodiká z predchádzajúceho ročníka,

- v prípade periodík s auditovaným nákladom aktuálnu audítorskú zmluvu s audítorskou firmou a aktuálne výsledky auditu (Audit bureau of circulation),

- v prípade periodík, ktoré nemajú auditovaný náklad alebo nedokážu iným, hodnoverným spôsobom preukázať počet čitateľov menný zoznam odberateľov alebo zmluvu s distribútorom alebo tlačiarňou,

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti žurnalistiky žurnalistiky (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie starším ako tri mesiace pri projektoch podávaných na podporu novovznikajúcich periodík,

- návrh vzorového vydania novovznikajúceho periodika v zmysle technických parametrov uvedených v projekte.

UPOZORNENIE: Hlavička periodika musí obsahovať informáciu o predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná. V zmysle § 6 ods. 2 c) a e) zákona č. 167/2008 Z. z. vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo aj periodicitu vydávania dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače.

Periodická tlač musí vychádzať podľa § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Podľa uvedeného zákona periodická tlač musí byť evidovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V prípade nového periodika sa predkladá kópia žiadosti o zápis periodickej tlače do zoznamu.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. cestovné náklady,
 5. polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií,
 6. poštovné – maximálna akceptovateľná výška oprávneného výdavku je 5 % zo sumy pridelenej dotácie.


UPOZORNENIE: Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu neperiodickej tlače musí obsahovať:

- ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie);

- ukážku v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod a záver v jazyku vydania) v prípade obrazovej publikácie;

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu);

- kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje) v prípade prekladu aj zmluvu s prekladateľom;

- pri reedíciách je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície (v elektronickej alebo papierovej podobe);

- pri prekladoch je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku, nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu v jazyku pôvodného vydania (v elektronickej alebo papierovej podobe) a ukážku prekladu diela. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán, ak ide o prózu (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie), alebo v rozsahu 5 básní, ak ide o poéziu.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade. Medzi neoprávnené výdavky patrí autorský honorár za dielo, ktorého tvorba bola podporená v rámci štipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

 

Oprávnené výdavky b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.

 

UPOZORNENIE: Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vzniku, vývoja webovej stránky a internetovej databázy:

- grafický a obsahový návrh novej webovej stránky alebo rozvojový plán už existujúcej webovej stránky,

- aktuálny audit návštevnosti za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) v mesačnej skladbe  (prioritne Gemius, a Google Analytics, ale budú akceptované aj iné),

- približný počet a celkový pomer pôvodných článkov s vlastným obsahom za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) (eseje, básne, poviedky, recenzie, reportáže, vlastné správy, iné žurnalistické žánre bez prevzatých správ z tlačových agentúr a iných internetových či tlačených zdrojov a bez rešerší iných médií),

- v prípade novej webovej stránky fotokópiu dokladu o registrácii internetovej domény.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vývoja mobilnej aplikácie musí obsahovať:

- grafický návrh aplikácie,

- informácie o jazyku, distribúcii a platforme (súpis platforiem, pre ktoré je projekt plánovaný).

 

Oprávnené výdavky c):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 6. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prípravy a tvorby hudobných CD a DVD nosičov musí obsahovať:

- demonahrávku elektronického nosiča v bežnom formáte,

- kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje).

 

Oprávnené výdavky d):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
 9. propagačné materiály a publicita,
 10. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 11. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu audiovizuálnej tvorby musí obsahovať v prípade:

 • hraného filmu:

-  scenár,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, , kameraman, autor hudby a pod.).

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- casting hlavných postáv (zoznam hercov),

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenie žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 

 • dokumentárneho filmu:

- rozšírený námet,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, kameraman, autor hudby a pod.),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 

 • animovaného filmu:

- storyboard,

- výtvarné návrhy,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, ),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie filmu filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Zámerom je podnietiť vznik „náročných audiovizuálnych diel“[1] mapujúcich spoločenské a kultúrne dianie národnostných menšín na Slovensku. Ide o diela, ktorých jediné pôvodné znenie je v jazyku členského štátu EÚ s malou rozlohou, malým počtom obyvateľov alebo malou jazykovou oblasťou, krátke filmy, prvé a druhé filmy začínajúcich režisérov, dokumentárne filmy, nízkorozpočtové alebo z komerčného hľadiska inak náročné diela.

Oprávnené výdavky e):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. propagačné materiály a publicita,
 11. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 12. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 13. poštovné výdavky.

 


[1] nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 z 14.6.2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov“ (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014)

Zámerom je podpora interetnického a interkultúrneho dialógu medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami najmä formou výmenných programov/pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí alebo súťaží predovšetkým detí a mládeže patriacich k rôznym národnostným menšinám alebo etnickým skupinám.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) výmenné programy/pobyty,

b) vzdelávacie podujatia a súťaže,

c) kultúrno-vzdelávacie pobytové tábory - podpora realizácie pobytových táborov v trvaní minimálne 3 noci pre deti a mládež a dospelých, patriacich k národnostnej menšine a do zmiešaných rodín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. náklady na prepravu techniky,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin a pod.),
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. vstupenky,
 17. poštovné výdavky.

 

 

Zámerom je podpora multikultúrnych a interetnických aktivít smerujúcich k vzájomnému dialógu a budovaniu vzťahov medzi príslušníkmi neautochtónnych (tzv. nové menšiny, ktoré nie sú oficiálne uznanými národnostnými menšinami na Slovensku) a autochtónnych  menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská) a národnostnou väčšinou.

UPOZORNENIE: Zámerom podprogramu je podpora realizácie projektov, zameraných minimálne na jednu neautochtónnu menšinu a jednou autochtónnou menšinou.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu festivalov a podujatí, na ktorých sa prezentuje široké spektrum kultúry národnostných menšín smerom k majorite;

b) multikultúrne projekty, ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

 

 

 

 


Za neoprávnené výdavky fond pokladá výdavky bez vzťahu k realizácii projektu, alebo výdavky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projektu. Okrem nich sú neoprávnené najmä:

 1. výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
 2. výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov a po konečnom dátume oprávnenosti výdavkov,
 3. výdavky, ktoré nie sú zaúčtované v účtovníctve prijímateľa dotácie (s výnimku fyzických osôb – jednotlivcov),
 4. výzdoba a dekorácia exteriérov a interiérov,
 5. preprava realizovaná taxi službou, nákup mazadiel, parkovacie poplatky pri použití súkromného alebo služobného motorového vozidla, diaľničné známky, prenájom vozidiel, náklady na servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov,
 6. kapitálové a finančné investície (nákup akcií, podielov a pod.),
 7. výdavky na vytvorenie všeobecnej rezervy a výdavky na zabezpečenie úveru a úroky z úveru,
 8. výdavky na finančný prenájom spojený s právom kúpy (lízing),
 9. prefinancovanie tretích osôb,
 10. poistenie osôb, odvody na doplnkové dôchodkové poistenie alebo životné a úrazové poistenie,
 11. pokuty, penále, úroky z omeškania, náhrada škody, súdne poplatky a súdne trovy,
 12. výdavky na reklamu a propagáciu prijímateľa, ktoré nie sú priamo spojené s projektom (napr. prezentačné materiály, webstránka, ktoré nesúvisia s projektom),
 13. autorské alebo iné odmeny pre prijímateľa dotácie, ktorý je fyzickou osobou - jednotlivcom alebo fyzickou osobou - živnostníkom,
 14. odmeny štatutárnemu orgánu alebo členom orgánu právnickej osoby, ktorá je prijímateľom, ak nie sú tieto osoby zúčastnené na projekte na základe osobitného zmluvného vzťahu,
 15. dividendy a odmeny spoločníkom právnickej osoby, ktorá je prijímateľom dotácie,
 16. štipendiá poskytnuté z dotácie fyzickým osobám,
 17. výdavky, ktoré prijímateľ vyúčtuje voči tretím osobám,
 18. finančné a vecné ceny, darčekové predmety a suveníry,
 19. reklamné predmety (perá, tričká, tašky, čiapky a pod.),
 20. administratívny poplatok za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona,
 21. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí s realizáciou projektu, resp. je efektívnejšie takýto majetok prenajať,
 22. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek (§ 8a ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách), úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, úhrada výdavkov na správu žiadateľa, výdavky nezahrnuté do štruktúrovaného rozpočtu projektu (§ 3 ods. 3 zákona), úhrada nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (§ 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách),
 23. výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné osobné vyrovnania, súvisiace zákonné odvody – poistné a príspevok do poisťovní pričom mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). Plat definuje napr. zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 24. nákup poštových známok, kolkov a pod.,
 25. strava a občerstvenie poskytované v rámci aktivít vydavateľskej činnosti a výskumných aktivít sú neakceptovateľným výdavkom,
 26. nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
 27. výdavky za administratívne práce, vyúčtovanie projektu, ekonomické práce, PR manažéra, právne služby a pod.
 28. poplatok za vedenie bankového účtu.

Z vlastných alebo iných zdrojov je možné financovať len oprávnené výdavky.

V rámci štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa nepodporuje:

vydávanie samosprávnej tlače (s výnimkou príloh zameraných na kultúru a jazyk príslušníkov národnostných menšín), religióznej tlače (s výnimkou príloh zameraných na kultúru a jazyk príslušníkov národnostných menšín), bulvárnej tlače a periodík, ktoré nedosahujú náležitú umeleckú a odbornú úroveň, inzertných novín,

vydávanie tlačovín typu leporelá, maľovanky, študijné, doktorandské a habilitačné práce, vysokoškolské učebnice a skriptá, príručky, bedekre, ezoterická literatúra, ročenky, almanachy, kuchárske knihy a tlač nedosahujúca náležitú odbornú úroveň,

webová stránka na vlastnú komerčnú prezentáciu subjektov a jej preklady, e-shopy,

vydávania hudobných nosičov etablovaných komerčných hudobných skupín,

• aktivity typu - členská schôdza, deň detí, deň matiek, deň obce, oberačkové slávnosti, dožinkové slávnosti, ezoterické aktivity, športové aktivity a interné aktivity v oblasti školstva, členské zhromaždenia občianskych združení, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov,

• projekty, ktoré nemajú charakter zameraný primárne na kultúru národnostných menšín, ale na sociálnu inklúziu, protidrogovú tematiku a pod

• stavba alebo rekonštrukcia pamätníkov, pamätných tabúľ, obnova cintorínov, hrobov a pod.

Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky fondu výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou projektu (ďalej len „oprávnené výdavky“). Oprávnené výdavky musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:

a) hospodárnosti (optimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),

b) účelnosti (priama väzba výdavkov na projekt a ich nevyhnutnosť pre realizáciu projektu),

c) efektívnosti (maximalizovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom).

 

Oprávnené výdavky fond akceptuje v nasledujúcej štruktúre:

1) Autorské honoráre a personálne náklady:

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov súvisiacich s prácou osôb v nasledujúcich kategóriách:

a) autorské honoráre môžu byť vyplatené výkonným umelcom - hercom, tanečníkom, spevákom, autorom literárnych, grafických, vedeckých, zvukových, audiovizuálnych a iných umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, autorom a zhotoviteľom databáz, výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, a to v zmysle autorského zákona, oprávneným výdavkom sú aj odvody do príslušných umeleckých fondov (zákon č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a povinné odvody organizáciám, ktoré vykonávajú kolektívnu správu práv na základe oprávnenia udelenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (napr. SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS, SAPA a pod.), a to na základe zmluvy o dielo (napríklad zmluva o vytvorení diela, zmluva o odohraní divadelného predstavenia a pod. podľa autorského zákona alebo Občianskeho zákonníka);

b) práce a služby vykonané na faktúru: ide napr. o vystúpenia umelcov, sólistov, súborov a moderátorov;

c) personálne náklady: náklady na odmeny za vykonanie práce súvisiacej s realizáciou projektu na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, resp. zmlúv o diele alebo príkazných zmlúv, napr. tlmočenie, preklady, korektorské a redakčné práce, služby projektového manažéra zodpovedného za komplexnú realizáciu projektu, na ktorého fond poskytne najviac 10 % zo sumy pridelenej dotácie (v prípade periodickej a neperiodickej tlače je projektový manažér neoprávnený výdavok), pokiaľ dané práce nie sú súčasťou pracovnej náplne vyplývajúcej z pracovnej zmluvy zamestnanca. Oprávneným výdavkom sú aj odvody do poisťovní;

d) služby priamo súvisiace s realizáciou projektu: prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu služieb súvisiacich výlučne s realizáciou projektu, napr. služby osvetľovacie, ozvučovacie, premietacie, kamerové, tlmočnícke a prekladateľské, technická realizácia výstavy a služby súvisiace s realizáciou výtvarného diela, s výrobou divadelnej scény, služby súvisiace s vytvorením webstránky, usporiadateľská služba, t. j. zdravotná, bezpečnostná, požiarnická, technická služba, šitie kostýmov, krojov, oprava krojov, oprava hudobných nástrojov, požičovné filmov, fotoslužba a pod.;

e) správa audítora: prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov spojených s vytvorením správy audítora alebo znaleckého posudku licencovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou. Tento výdavok je oprávnený iba v prípade projektov, ktoré boli podporené so sumou viac ako 25 000 EUR ( v rámci všetkých podprogramov okrem periodickej a neperiodickej tlače)

UPOZORNENIE: Ak celková suma finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle zmluvy je 25 000 € alebo viac prijímateľ je povinný predložiť správu audítora spolu s vyúčtovaním projektu.

 

2) Nájom (prenájom) priestorov na realizáciu projektu:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov na pre/nájom nasledujúcich priestorov:

a) interiérov – kultúrne domy, sály, klubovne, výstavné priestory, ateliéry, skladové priestory priamo súvisiace s projektom a pod.,

b) exteriérov – amfiteátre, skanzeny, mobilné konštrukcie – pódia, stany, sedenie a iné verejnosti prístupné miesta, vrátane priestorov lode.

3) Nájom (prenájom) techniky na realizáciu projektu:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov na pre/nájom osvetľovacej, zvukovej, kamerovej, premietacej, tlmočníckej, hudobnej, výpočtovej techniky a pod.

4) Cestovné náklady:

a) organizácia kultúrneho, vzdelávacieho podujatia, výskumu a iné (oprávnenosť špecifikovaná pri jednotlivých podprogramoch): Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na cestovné náklady súvisiace s dopravou účinkujúcich a organizátorov podujatí, vrátane stojného, nákladov za vystavenie víz a poplatkov za používanie cestných komunikácii v zahraničí. Náklady na prepravu techniky a iných materiálov sú vylúčené z tejto položky (pozri Náklady na prepravu).

b) medzinárodné mobility: žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na cestovné náklady súvisiace s dopravou z miesta bydliska a/alebo miesta aktuálneho pobytu do miesta realizácie mobility a späť. Do cestovných nákladov je možné zahrnúť aj poplatky za vystavenie víz, ak účastník mobility cestuje do krajiny, kde sú víza potrebné a nevyhnutné pre účasť na aktivite.

UPOZORNENIE: Žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), použitie osobného motorového vozidla je povolené len v prípade, ak žiadateľ preukáže, že ide o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako v prípade dopravy zabezpečovanej oficiálnymi dopravcami. V takom prípade sa bude akceptovať len nákup PHM. Žiadateľ je povinný predložiť doklad o nákupe PHM a kópiu technického preukazu použitého osobného motorového vozidla, ak je v ňom uvedená priemerná spotreba vozidla, ak priemerná spotreba vozidla nie je uvedená, žiadateľ zdokladuje spotrebu iného identického typu vozidla, resp. informáciu o spotrebe vozidla z oficiálnej webovej stránky predajcu. Preprava taxi službou je neoprávneným výdavkom. V prípade leteckej dopravy nie je možné používať Business triedu. Ak mobilita jednotlivca začína na inom mieste, ako mieste bydliska, k vyúčtovaniu je potrebné predložiť zdôvodnenie a itinerár cesty, ak tak nebolo uvedené v žiadosti.

5) Ubytovanie:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na ubytovanie pre účinkujúcich,  organizátorov, resp. realizátorov podujatia a účastníkov podporených aktivít  (oprávnenosť špecifikovaná pri jednotlivých podprogramoch).

6) Stravné:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu stravného tak, ako ho stanovuje § 13 zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v aktuálnom znení. Tento náklad je oprávnený len v prípade medzinárodných aktivít.

7) Strava a občerstvenie:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu nákladov na stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov podujatia (strava a občerstvenie poskytované v rámci aktivít vydavateľskej činnosti a výskumných aktivít sú neakceptovateľným výdavkom), fond poskytne najviac 15 % zo sumy pridelenej dotácie; nesmie však ísť o nákup alkoholických nápojov a cigariet.

8) Náklady na prepravu techniky:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na náklady na prepravu techniky (napr. zvukovej a osvetľovacej techniky), umeleckých diel, hudobných nástrojov a pod. súvisiacich s realizáciou projektu. Doprava osôb je vylúčená z tejto položky (pozri Cestovné náklady).

Upozornenie: Žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), použitie osobného motorového vozidla je povolené len v prípade, ak žiadateľ preukáže, že ide o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako v prípade dopravy zabezpečovanej oficiálnymi dopravcami. V takom prípade sa bude akceptovať len nákup PHM. Žiadateľ je povinný predložiť doklad o nákupe PHM a kópiu technického preukazu použitého osobného motorového vozidla.

9) Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov spojených s prípravou publikácií, napr. predtlačová príprava, tlač, väzba, ochranný obal a pod. Samostatné grafické spracovanie je vylúčené z tejto položky (pozri Autorské honoráre a personálne náklady alebo Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu).

10) Výroba zvukového a multimediálneho nosiča:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov spojených s výrobou zvukového a multimediálneho nosiča, napr. nosiča ako mastering, lisovanie, balenie, obal nosiča s prílohami, a pod. (oprávnenosť špecifikovaná pri jednotlivých podprogramoch). Samostatné grafické spracovanie je vylúčené z tejto položky (pozri Autorské honoráre a personálne náklady alebo Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu).

11) Propagačné materiály a publicita:

Žiadateľ je oprávnený použiť najviac 15 % zo sumy pridelenej dotácie na pokrytie nákladov spojených s propagačnými materiálmi a publicitou týkajúcou sa výlučne realizovaného projektu a projektových aktivít a podujatí, napr. výroba pozvánok, letákov, plagátov, výroba dokumentov z podujatí, plošná a mediálna propagácia projektu.

12) Poistenie umeleckých diel:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov na poistenie napr. umeleckých diel, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou kultúrnej aktivity, pre prípad poškodenia alebo odcudzenia počas prepravy a realizácie kultúrnej aktivity.

13) Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie materiálových nákladov, bez ktorých nie je možné projekt, resp. projektové aktivity realizovať, pretože tvoria jeho podstatnú súčasť (napr. materiálové náklady na tvorivé dielne, materiál na výrobu scény, kostýmov, modelovacie potreby, pomôcky na šitie, materiál na tvorbu čipky, hrnčiarskych, drevených a prútených výrobkov, materiál na kováčske výrobky, na realizáciu diel a pod.), pri projektoch zameraných na vzdelávanie nákup kníh a učebníc v slovenskom jazyku a jazyku národnostných  menšín.

14) Účastnícke poplatky:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu účastníckych poplatkov na kongresoch, seminároch, konferenciách, tvorivých dielňach, odborných podujatiach, kultúrnych podujatiach a pod. v zahraničí v rámci mobilít.

15) Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu poplatku za členstvo v medzinárodnej organizácii.

16) Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na výdavky na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktorých vstupná cena je najviac 1 700 €. Musí ísť len o hmotný majetok nevyhnutne potrebný na realizáciu projektu, pričom treba špecifikovať každú položku samostatne, uviesť aj počet kusov a celkovú cenu za jeden kus, ktorá nesmie presiahnuť sumu 1 700 €. Špecifikácia konkrétnych možností môže byť uvedená vo výzve.

17) Výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí z bežných výdavkov:

Ide o výdavky na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je najviac 1 700 € a nižšia a prevádzkovo-technické funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok; to znamená, že ide len o tie samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú zároveň všetky tri uvedené kritériá.

18) Nákup knižničného fondu:

Žiadateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov iba v rámci podprogramu 2.1.4.

19) Náklady na predplatné periodických publikácií:

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov v rámci podprogramu 2.1.4.

20) Poplatky za internet:

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na pokrytie nákladov v rámci podprogramu 2.4.4 najviac do výšky 5 % zo sumy pridelenej dotácie.

21) Vstupenky:

Vstupenky na kultúrne podujatia, do múzeí, galérií, národnostných divadiel, jaskýň, hradov, zámkov iba v prípade vzdelávacích aktivít a zahraničných mobilít a prezentácií, pričom akceptovateľný výdavok je najviac do výšky 5 % zo sumy pridelenej dotácie.

22) Poštovné výdavky:

Poštovné výdavky na úhradu nákladov na poštovné, fond poskytne najviac 5 % zo sumy pridelenej dotácie; nesmie však ísť o nákup známok a kolkov.

 

Žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov fondu v rámci štruktúry podpornej činnosti (okrem podprogramu 1.8 písm. b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí, 2.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.3) prostredníctvom dotácií môžu byť:

 1. fyzická osoba – živnostník, oprávnený vykonávať živnosť na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1;
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky2;
 3. vyšší územný celok alebo obec;
 4. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
 5. občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike3;
 6. nadácia so sídlom v Slovenskej republike4;
 7. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území
  Slovenskej republiky5;
 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území
  Slovenskej republiky6;
 9. neinvestičný fond na území Slovenskej republiky7;
 10. vysoká škola na území Slovenskej republiky8;
 11. organizácie s medzinárodným prvkom9;
 12. právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou zákonom alebo príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky;
 13. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť10, právnická osoba, ktorá odvodzuje
  svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

 

 

Žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov fondu v rámci štruktúry podpornej činnosti v podprogramoch 1.8 písm. b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí, 2.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.3 prostredníctvom dotácií môžu byť:

 1. fyzická osoba – občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov;
 2. fyzická osoba – cudzinec, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a ktorý má na území Slovenskej
  republiky pobyt podľa osobitného predpisu11;
 3. fyzická osoba – živnostník, oprávnený vykonávať živnosť na území Slovenskej republiky
  podľa osobitného predpisu12;
 4. právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky13;
 5. vyšší územný celok alebo obec;
 6. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo
  obec;
 7. občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike14;
 8. nadácia so sídlom v Slovenskej republike15;
 9. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území
  Slovenskej republiky16;
 10. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území
  Slovenskej republiky17;
 11. neinvestičný fond na území Slovenskej republiky18;
 12. vysoká škola na území Slovenskej republiky19;
 13. organizácie s medzinárodným prvkom20;
 14. právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou zákonom alebo príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky;
 15. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť21, právnická osoba, ktorá odvodzuje
  svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

 


 

1Zákon č. 451/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
3Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
6Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
7Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z v znení neskorších predpisov.
8Vysoké školy, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi, budú špecifikované v príslušnej výzve.
9Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.
10Zákon č. 308/1991 Z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
11Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12Zákon č. 451/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
13§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
14Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
15Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
16§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
17Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
18Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z v znení neskorších predpisov.
19Vysoké školy, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi, budú špecifikované v príslušnej výzve.
20Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.
21Zákon č. 308/1991 Z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 15 ods. 6 zákona fond poskytne dotáciu žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorý písomne preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov (prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou žiadosti). Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na rok 2020 vo všetkých programoch podpornej činnosti fondu je určená minimálnym percentuálnym podielom financovania rozpočtu projektu, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky fondu formou dotácie. Povinné spolufinancovanie projektu žiadateľom musí byť uskutočnené výlučne formou finančného plnenia z vlastných zdrojov žiadateľa alebo z iných zdrojov a len na oprávnené výdavky, ktoré sú uvedené pri danom podprograme. Výška minimálneho povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je určená nasledovne:

Program 1: najmenej 5 %

Program 2: najmenej 5 %

Program 3: (okrem podprogramu 3.5.1) najmenej 5 %

Program 3 – podprogram 3.5.1: najmenej 10 %

Program 4: (okrem podprogramu 4.3 písm. e) audiovizuálnu tvorba) najmenej 5 %

Program 4 – podprogram 4.3 písm. e) audiovizuálnu tvorba: najmenej 10 %