Metodické usmernenia

Metodické usmernenia

Koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu na svojom zasadnutí dňa 5. septembra 2018 schválila nasledujúce Metodické usmernenie Koordinačnej rady pre rómsku národnostnú menšinu k výzvam na rok 2019, ktoré znie: 

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie (ďalej len "odborná rada") (Program 3), iniciuje vznik a prevádzkovanie takých odborných umeleckých podujatí, ktorých účastníci môžu byť aj neprofesionálni tvorcovia a interpreti, ale v danom žánri predstavujú vysokú umeleckú hodnotu, ich súťaže sú viacstupňové, majú celoslovenskú pôsobnosť a celoslovenskej prehliadke predchádza prísny odborný výber.