Charakteristika fondu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.


Fond ako verejnoprávna inštitúcia

  • dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín,
  • podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie,
  • rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti,
  • zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
  • podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín,
  • utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu a pre lepšie porozumenie medzi občanmi slovenskej
    národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám,
  • podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.


Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti poskytuje fond podporu vo forme dotácií a štipendií.