Súhrn činností

Fond vykonáva tieto činnosti:

  1. poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít s cieľom vzniku takýchto aktivít a šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí;
  2. monitoruje podporené projekty;
  3. vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov a evidenciu prijímateľov finančných prostriedkov;
  4. spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých podmienok na vznik, rozvoj, šírenie a prezentáciu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín;
  5. spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí;
  6. kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.