fond

Fond

Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

PhDr. Alena Kotvanová

Životopis

Projekt 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 meno a priezviskozastúpenie
1. Radostina Doganová bulharská národnostná menšina
2. Hana Zelinová česká národnostná menšina
3. Eva Gregorová chorvátska národnostná menšina
4. Ágota Antal maďarská národnostná menšina
5. Anton Buday moravská národnostná menšina
6. Rastislav Fiľo nemecká národnostná menšina
7.  Jarmila Zaťková poľská národnostná menšina
8. Alena Jancurová rusínska národnostná menšina
9. Valerij Hoč ruská národnostná menšina
10. Vladimír Horváth rómska národnostná menšina
11. Norbert Šlachta srbská národnostná menšina
12. Marta Kákoni ukrajinská národnostná menšina
13. Peter Salner židovská národnostná menšina
14. Dagmar Čerťanská Fond na podporu kultúry národnostných menšín
     

 FPKNM 20.3.2024


Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

               meno a priezvisko           zastúpenie
1.   Lucia Zemanová Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Éva Hortai Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
3. Dalibor Maťko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4. Ján Mikulík Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5.   Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

 

Odborné rady pre národnostné menšiny a interkultúrny dialóg

Odborné rady pre:

Fond vykonáva tieto činnosti:

 1. poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít s cieľom vzniku takýchto aktivít a šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí;
 2. monitoruje podporené projekty;
 3. vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov a evidenciu prijímateľov finančných prostriedkov;
 4. spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých podmienok na vznik, rozvoj, šírenie a prezentáciu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín;
 5. spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí;
 6. kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.


Fond ako verejnoprávna inštitúcia

 • dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín,
 • podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie,
 • rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti,
 • zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
 • podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín,
 • utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu a pre lepšie porozumenie medzi občanmi slovenskej
  národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám,
 • podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.


Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti poskytuje fond podporu vo forme dotácií a štipendií.