Štruktúra podpory

Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

Program 4 definuje priority v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 

 • 4.1 projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,
 • 4.2 projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,
 • 4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,
 • 4.4 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín,
 • 4.5 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami.

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny (okrem podprogramu 4.5), ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská).

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám (okrem podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač, 4.3 písm. b) neperiodická tlač a 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba) je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám z podprogramu 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 200 000 eur.

 

Výška pomoci poskytovanej z podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač a 4.3 písm. b) neperiodická tlač formou dotácie je limitovaná maximálnou sumou 200 000 eur na všetky predložené projekty žiadateľa.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

Program 4 definuje priority v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 

 • 4.1 projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,
 • 4.2 projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,
 • 4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,
 • 4.4 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín,
 • 4.5 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami.

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny (okrem podprogramu 4.5), ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská).

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám (okrem podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač, 4.3 písm. b) neperiodická tlač a 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba) je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám z podprogramu 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 200 000 eur.

 

Výška pomoci poskytovanej z podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač a 4.3 písm. b) neperiodická tlač formou dotácie je limitovaná maximálnou sumou 200 000 eur na všetky predložené projekty žiadateľa.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Zámerom podprogramu je podpora multikultúrnych a interetnických aktivít smerujúcich k vzájomnému spoznávaniu, budovaniu vzťahov medzi národnostnými menšinami, rozvoju vzťahov a príprave spoločných podujatí viacerých národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.


Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu celoslovenských festivalov a podujatí, na ktorých sa prezentuje široké spektrum kultúry národnostných menšín smerom k majorite;

b) multikultúrne projekty, ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie.


Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora projektov, ktoré sú zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu výskumu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu odborných multikultúrnych a interetnických seminárov a konferencií, predovšetkým s celoštátnym alebo medzinárodným rozmerom za účelom posilnenia výchovy a vzdelávania k právam príslušníkov národnostných menšín,

b) multikultúrny a interetnický výskum (sociologický, etnografický a historický výskum) minimálne dvoch národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Cieľom je prostredníctvom zrealizovaných výskumov posilniť odborný dialóg v otázkach týkajúcich sa občianstva, národného povedomia, multikulturalizmu, etnickej a kultúrnej identity.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu realizácie odborných multikultúrnych a interetnických seminárov a konferencií je:

- originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu, 

- originál potvrdenia od prednášajúcich, že v prípade realizácie budú participovať na projekte. Posudok garanta a potvrdenie od prednášajúcich nesmie byť staršie ako tri mesiace.

Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu zameraného
na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí musí obsahovať:

- predpokladaný harmonogram práce,

- originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (zborník z konferencie a pod.),
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.
Oprávnené výdavky b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. náklady na prepravu techniky,
 11. výroba zvukového a multimediálneho nosiča.

Zámerom podpory je vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, projektov realizovaných prostredníctvom internetu a multimediálnych nosičov rozvíjajúcich multikultúrnu oblasť.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie štipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o štipendium. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená najmä na:

a) tvorbu multikultúrnych a interetnických národnostných knižných publikácií o živote a histórii národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky,

b) vývoj audiovizuálneho diela – podpora literárnej prípravy (napísanie scenára v prípade hraných filmov, storyboard v prípade animovaných filmov a rozšíreného námetu v prípade dokumentárneho filmu).

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom v prípade knižných publikácií je podpora určená pre výskumníkov, historikov a iných pracovníkov zaoberajúcich sa životom a históriou národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. V prípade audiovizuálnej tvorby je žiadateľom výlučne fyzická osoba - jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti audiovizuálneho umenia (režisér, scenárista a pod.). Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium na tvorbu knižnej publikácie musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. Žiadateľ o štipendium na tvorbu multikultúrnej a/alebo interetnickej národnostnej knižnej publikácie je tiež povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z diela, na ktorého na/dopísanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán (v prípade, ak je ukážka v jazyku menšiny je potrebná aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku (ak vo výzve nie je určené inak). Príloha žiadosti o štipendium na audiovizuálnu tvorbu musí obsahovať jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo žiadateľa. Povinnou prílohou je aj autorská explikácia,  ukážka návrhu animácií v prípade animovaných filmov,  synopsa v prípade dokumentárnych filmov a hraných filmov. Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte, na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve. 

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) periodickú tlač, resp. kultúrnych príloh periodík s multikultúrnou a interetnickou tematikou,

b) neperiodickú tlač - vydávanie multikultúrnych a interetnických národnostných knižných publikácií o živote a histórii národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky,

c) realizáciu národnostných kultúrnych projektov prostredníctvom internetu - podpora vzniku a/alebo vývoja webovej stránky, mobilných aplikácií, internetovej databázy
s multikultúrnym a interetnickým obsahom,

d) prípravu a tvorbu CD a DVD nosičov – šírenie diel národnostnej skladateľskej a literárnej tvorby a hudobnej interpretácie všetkých hudobných žánrov, ako aj prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie prostredníctvom CD/DVD nosičov,

e) audiovizuálnu tvorba - podpora krátkodobých malých projektov alebo v prípade finančne a realizačne menej náročných projektov, pri ktorých je neúčelné žiadať osobitne na vývoj (okrem samotnej tvorby je možné žiadať aj na prípravné práce - časť vývoja). Jedná sa o krátkodobé projekty, ktorých náročnosť  si nevyžaduje osobitnú dlhodobú prípravu a z časového hľadiska by mohlo byť ohrozené ich dokončenie (k vyúčtovaniu projektu bude potrebné predložiť hotové audiovizuálne dielo).

 

Špecifické doklady (prílohy) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vydávania periodika musí obsahovať:

- dve periodiká z predchádzajúceho ročníka,

- v prípade periodík s auditovaným nákladom aktuálnu audítorskú zmluvu s audítorskou firmou a aktuálne výsledky auditu (Audit bureau of circulation),

- v prípade periodík, ktoré nemajú auditovaný náklad alebo nedokážu iným, hodnoverným spôsobom preukázať počet čitateľov menný zoznam odberateľov alebo zmluvu s distribútorom alebo tlačiarňou,

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti žurnalistiky žurnalistiky (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie starším ako tri mesiace pri projektoch podávaných na podporu novovznikajúcich periodík,

- návrh vzorového vydania novovznikajúceho periodika v zmysle technických parametrov uvedených v projekte.

UPOZORNENIE: Hlavička periodika musí obsahovať informáciu o predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná. V zmysle § 6 ods. 2 c) a e) zákona č. 167/2008 Z. z. vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo aj periodicitu vydávania dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače.

Periodická tlač musí vychádzať podľa § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Podľa uvedeného zákona periodická tlač musí byť evidovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V prípade nového periodika sa predkladá kópia žiadosti o zápis periodickej tlače do zoznamu.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

 

Oprávnené výdavky a):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. cestovné náklady,
 5. polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií,
 6. poštovné – maximálna akceptovateľná výška oprávneného výdavku je 5 % zo sumy pridelenej dotácie.


UPOZORNENIE: Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu neperiodickej tlače musí obsahovať:

- ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie);

- ukážku v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod a záver v jazyku vydania) v prípade obrazovej publikácie;

- originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu);

- kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje) v prípade prekladu aj zmluvu s prekladateľom;

- pri reedíciách je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti literatúry (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície (v elektronickej alebo papierovej podobe);

- pri prekladoch je potrebné predložiť aj recenziu alebo originál odborného posudku, nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu v jazyku pôvodného vydania (v elektronickej alebo papierovej podobe) a ukážku prekladu diela. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah musí byť najmenej 10 strán, ak ide o prózu (v prípade literatúry pre deti môžu byť súčasťou ukážky aj ilustrácie), alebo v rozsahu 5 básní, ak ide o poéziu.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade. Medzi neoprávnené výdavky patrí autorský honorár za dielo, ktorého tvorba bola podporená v rámci štipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

 

Oprávnené výdavky b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.

 

UPOZORNENIE: Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vzniku, vývoja webovej stránky a internetovej databázy:

- grafický a obsahový návrh novej webovej stránky alebo rozvojový plán už existujúcej webovej stránky,

- aktuálny audit návštevnosti za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) v mesačnej skladbe  (prioritne Gemius, a Google Analytics, ale budú akceptované aj iné),

- približný počet a celkový pomer pôvodných článkov s vlastným obsahom za uplynulý rok (posledných 12 mesiacov) (eseje, básne, poviedky, recenzie, reportáže, vlastné správy, iné žurnalistické žánre bez prevzatých správ z tlačových agentúr a iných internetových či tlačených zdrojov a bez rešerší iných médií),

- v prípade novej webovej stránky fotokópiu dokladu o registrácii internetovej domény.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu vývoja mobilnej aplikácie musí obsahovať:

- grafický návrh aplikácie,

- informácie o jazyku, distribúcii a platforme (súpis platforiem, pre ktoré je projekt plánovaný).

 

Oprávnené výdavky c):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 6. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prípravy a tvorby hudobných CD a DVD nosičov musí obsahovať:

- demonahrávku elektronického nosiča v bežnom formáte,

- kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že vydavateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje).

 

Oprávnené výdavky d):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
 9. propagačné materiály a publicita,
 10. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 11. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.

 

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu audiovizuálnej tvorby musí obsahovať v prípade:

 • hraného filmu:

-  scenár,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, , kameraman, autor hudby a pod.).

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- casting hlavných postáv (zoznam hercov),

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenie žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 

 • dokumentárneho filmu:

- rozšírený námet,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, kameraman, autor hudby a pod.),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

 

 • animovaného filmu:

- storyboard,

- výtvarné návrhy,

- autorskú explikáciu,

- kópiu autorskej zmluvy, prípadne licenčnej zmluvy medzi žiadateľom a autorom námetu a scenára,

-  zoznam tvorcov filmu (režisér, scenárista, ),

- filmografiu a profesijný životopis režiséra,

- informácie o spôsobe distribúcie filmu filmu (v prípade televízneho filmu je potrebná dohoda s televíziou, v prípade kinofilmu je potrebná dohoda s distribútorom resp. Letter of Intent v slovenskom jazyku a v prípade, že pôjde o iný spôsob distribúcie zdôvodnenie resp. opis distribučnej stratégie),

- originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že ide o náročné audiovizuálne dielo (vzor nájdete na webovej stránke fondu: http://www.kultminor.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty v časti vzory a tlačivá).

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Zámerom je podnietiť vznik „náročných audiovizuálnych diel“[1] mapujúcich spoločenské a kultúrne dianie národnostných menšín na Slovensku. Ide o diela, ktorých jediné pôvodné znenie je v jazyku členského štátu EÚ s malou rozlohou, malým počtom obyvateľov alebo malou jazykovou oblasťou, krátke filmy, prvé a druhé filmy začínajúcich režisérov, dokumentárne filmy, nízkorozpočtové alebo z komerčného hľadiska inak náročné diela.

Oprávnené výdavky e):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. propagačné materiály a publicita,
 11. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 12. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 13. poštovné výdavky.

 


[1] nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 z 14.6.2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov“ (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014)

Zámerom je podpora interetnického a interkultúrneho dialógu medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami najmä formou výmenných programov/pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí alebo súťaží predovšetkým detí a mládeže patriacich k rôznym národnostným menšinám alebo etnickým skupinám.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) výmenné programy/pobyty,

b) vzdelávacie podujatia a súťaže,

c) kultúrno-vzdelávacie pobytové tábory - podpora realizácie pobytových táborov v trvaní minimálne 3 noci pre deti a mládež a dospelých, patriacich k národnostnej menšine a do zmiešaných rodín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. náklady na prepravu techniky,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin a pod.),
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. vstupenky,
 17. poštovné výdavky.

 

 

Zámerom je podpora multikultúrnych a interetnických aktivít smerujúcich k vzájomnému dialógu a budovaniu vzťahov medzi príslušníkmi neautochtónnych (tzv. nové menšiny, ktoré nie sú oficiálne uznanými národnostnými menšinami na Slovensku) a autochtónnych  menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská) a národnostnou väčšinou.

UPOZORNENIE: Zámerom podprogramu je podpora realizácie projektov, zameraných minimálne na jednu neautochtónnu menšinu a jednou autochtónnou menšinou.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) realizáciu festivalov a podujatí, na ktorých sa prezentuje široké spektrum kultúry národnostných menšín smerom k majorite;

b) multikultúrne projekty, ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.