Štruktúra podpory

Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

Program 4 definuje priority v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 

  • 4.1 projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,
  • 4.2 projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,
  • 4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,
  • 4.4 podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín,
  • 4.5 podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami.

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny (okrem podprogramu 4.5), ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská).

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám (okrem podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač, 4.3 písm. b) neperiodická tlač a 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba) je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám z podprogramu 4.3 písm. e) audiovizuálna tvorba je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 200 000 eur.

 

Výška pomoci poskytovanej z podprogramu 4.3 písm. a) periodická tlač a 4.3 písm. b) neperiodická tlač formou dotácie je limitovaná maximálnou sumou 200 000 eur na všetky predložené projekty žiadateľa.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.