Výzvy 2020

 

Mimoriadna výzva č. 1/2020

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na riešenie dôsledkov krízovej situácie

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie štipendia pre oprávnených žiadateľov pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú, židovskú národnostnú menšinu v nasledujúcich podprogramoch:

 

Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného,

výtvarného a audiovizuálneho umenia

Forma podpory
3.1 divadlo
3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo štipendium
3.2 hudba
3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela štipendium
3.3 tanec
3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec štipendium
3.4 výtvarné umenie
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel štipendium
3.5 audiovizuálne umenie
3.5.1 tvorba a realizácia diel – audiovizuálne umenie štipendium
 
Program 4: Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám
4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov (len audiovizuálne umenie) štipendium

 

UPOZORNENIE: V rámci Mimoriadnej výzvy č. 1 / 2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na riešenie dôsledkov krízovej situácie (ďalej len „výzva“) budú akceptované len projekty, ktoré budú podané v súlade s podmienkami a obsahovým zameraním predmetných podprogramov, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto výzvy!

 

Objem disponibilných finančných prostriedkov pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 je vo výške:

 

Menšina Alokovaná suma v Eur
bulharská 4 750
česká 17 575
chorvátska 4 750
maďarská 251 750
moravská 6 650
nemecká 8 550
poľská 6 650
rómska 106 400
rusínska 30 400
ruská 5 225
srbská 3 325
ukrajinská 9 500
židovská 5 225
interkultúrny dialóg a porozumenie 14 250

 

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu najneskôr do 2. novembra 2020 do 15.00 hod. a v tejto lehote doručiť fondu aj podpísaný formulár žiadosti v tlačenej podobe (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí) spolu so všetkými prílohami z elektronickej registrácie, ako aj prílohami v tlačenej alebo v elektronickej podobe, ktoré nie sú súčasťou elektronickej registrácie a sú povinné podľa príslušnej výzvy. Žiadosť musí byť doručená na adresu Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava poštou (kancelária odporúča zasielať žiadosti doporučene).

Na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť číslo žiadosti a národnostnú menšinu.

UPOZORNENIE: Osobné doručenie do podateľne fondu nie je možné kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

Špecifické prílohy k žiadosti sa predkladajú zároveň aj v elektronickej podobe v registračnom systéme. Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB. Registračný systém fondu podporuje nasledujúce formáty textových súborov: Portable Document Format (PDF), Open Document Format (ODT), Office Open XML (DOCX) a nasledujúce formáty grafických súborov: Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), Tagged Image File Format (TIF, TIFF). Fond odporúča, aby žiadatelia prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte Portable Document Format (PDF).

V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v pracovných dňoch v úradných hodinách, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácie nie sú určené na editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

 

Okrem špecifických príloh k žiadosti, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto výzvy, musí každý žiadateľ o štipendium pri podávaní žiadosti predložiť nasledovné dokumenty:

1. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedeným IBAN alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

2. Kópia preukazu totožnosti.

 

 

 

Bratislava, 15. októbra 2020

                                                                                              

 

Mgr. Norbert Molnár 

 riaditeľ

    Fondu na podporu kultúry

  národnostných menšín

 

 

 

 

Príloha č. 1 Mimoriadnej výzvy č. 1/2020

 

Podmienky pri podávaní žiadosti o štipendium v Mimoriadnej výzve č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadateľ o štipendium môže v rámci výzvy predložiť:

- maximálne jednu žiadosť o štipendium. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené,

- aj žiadosť o podporu projektu, ktorý bol nepodporený v iných výzvach Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na príslušné obdobie/za daný rok,

- aj žiadosť o štipendium na realizáciu časti diela, ktorého vznik a uvedenie už bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Žiadateľovi o štipendium nemôže byť v rámci výzvy poskytnutá podpora na:

- mesiace, na ktoré mu už bola pridelená podpora v rámci Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2020,

- projekt, ktorý už mal žiadateľ podporený v rámci Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2020.

Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba (napr. nie je možné aby viacerí žiadatelia podali žiadosť o štipendium na naštudovanie jednej hereckej úlohy v rámci jednej divadelnej hry, avšak je možné aby viacerí žiadatelia podali žiadosť o štipendium na naštudovanie rôznych hereckých úloh v rámci jednej divadelnej hry, takisto si môže podať žiadosť o štipendium kostýmový výtvarník na tvorbu kostýmov alebo scénograf na výrobu alebo návrh scény pre danú divadelnú hru a pod.).

Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň, preto je žiadateľ povinný dodržať rozsah vecných výstupov projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce.

UPOZORNENIE: Podpora je určená primárne pre profesionálnych umelcov, ktorí v dôsledku pandémie koronavírusu prišli o svoje príjmy.

UPOZORNENIE: Fond na podporu kultúry národnostných menšín má právo vyžiadať si od žiadateľa o podporu formou štipendia všetky potvrdenia o príjmoch.

 

 

Výška štipendia

Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 1 až 5 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2019, ktorá predstavuje 1 092,- Eur.

Termín realizácie projektu

Najskorší termín začiatku realizácie projektu je 1. novembra 2020, najneskorší termín realizácie projektu je 30. apríla 2021.

Prijímateľ je povinný vypracovať a predložiť fondu vecné vyhodnotenie projektu najneskôr v termíne do 31. mája 2021.

Výstupy projektu:

Žiadateľom odporúčame vyplniť v žiadosti časť 3. POPIS PROJEKTU – VÝSTUPY PROJEKTU podľa vzoru, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

 

Žiadosť o štipendium je možné v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2020 podať v nasledujúcich podprogramoch:

 

3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti divadla (divadelný režisér, dramaturg, scenárista, individuálny divadelný umelec, kostýmový výtvarník, hudobný skladateľ, zvukový dizajnér, svetelný dizajnér, kostýmový výtvarník, scénograf a pod.).

UPOZORNENIE: Podpora nie je určená na tvorbu bez viazanosti na jeho konkrétne javiskové uvedenie.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) vytvorenie adaptácie pre divadelné uvedenie,

b) vytvorenie predlohy pre naštudovanie a uvedenie pôvodnej divadelnej inscenácie,

c) vytvorenie časti javiskového diela (napr. vytvorenie svetelného a zvukového dizajnu/scenára, návrhy kostýmov a scény, vytvorenie hudby pre divadelné predstavenie),

d) naštudovanie diela alebo jeho časti (napr. naštudovanie hereckej úlohy).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o štipendium je zoznam dvoch najrelevantnejších projektov žiadateľa s primeraným opisom ich obsahu, ak je to relevantné, aj s obrazovou dokumentáciou. Žiadateľ o štipendium je povinný tiež uviesť, kde boli tieto diela (projekty) prezentované. Pre účel a) a účel b) je žiadateľ povinný predložiť aj inscenačný zámer projektu. Pre účel c) je žiadateľ povinný predložiť aj autorskú explikáciu tvorivého zámeru. Pre účel d) je žiadateľ povinný predložiť aj kópiu scenára v elektronickej podobe.

3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti hudby (hudobný skladateľ, individuálny hudobný umelec, dirigent, producent, zvukový dizajnér, svetelný dizajnér, VJ a pod.).

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) tvorbu nového hudobného diela, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu,

b) naštudovanie a realizácia hudobného diela alebo jeho časti,

c) vytvorenie časti hudobného diela pre jeho uvedenie (napr. svetelný dizajn, zvukový dizajn a pod.).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o štipendium je zoznam dvoch najrelevantnejších projektov žiadateľa s primeraným opisom ich obsahu, ak je to relevantné, aj s obrazovou dokumentáciou. Žiadateľ o štipendium je povinný tiež uviesť, kde boli tieto diela (projekty) prezentované. Pri nahrávkach hudobného diela je tiež žiadateľ povinný predložiť demonahrávku elektronického nosiča v bežnom formáte. Pre účel c) je žiadateľ povinný predložiť aj autorskú explikáciu tvorivého zámeru.

3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti tanečného umenia (choreograf, individuálny tanečný umelec, režisér, dramaturg, scénograf, zvukový dizajnér, svetelný dizajnér, kostýmový výtvarník a pod.).

UPOZORNENIE: Podpora nie je určená na tvorbu bez viazanosti na jeho konkrétne javiskové uvedenie.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

  1. tvorbu a naštudovanie javiskového diela, vytvorenie rozpracovaného námetu, scenára, konceptu javiskového diela, prípravu choreografie javiskového diela v oblasti tanečného umenia,
  2. vytvorenie časti javiskového diela v oblasti tanečného umenia (napr. vytvorenie svetelného a zvukového dizajnu/scenára, návrhy kostýmov a scény, vytvorenie hudby pre javiskové dielo),
  3. naštudovanie diela alebo jeho časti (napr. naštudovanie úlohy).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o štipendium je zoznam dvoch najrelevantnejších projektov žiadateľa s primeraným opisom ich obsahu, ak je to relevantné, aj s obrazovou dokumentáciou. Žiadateľ o štipendium je povinný tiež uviesť, kde boli tieto diela (projekty) prezentované. Pre účel a) je žiadateľ povinný predložiť aj inscenačný zámer projektu. Pre účel b) je žiadateľ povinný predložiť aj autorskú explikáciu tvorivého zámeru. Pre účel c) je žiadateľ povinný predložiť aj podklady pri naštudovaní diela alebo jeho časti (kópia pracovného záznamu/videozáznamu/zápisu choreografie Labanovým písmom a pod.).

3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti výtvarného umenia (tradičné média, nové médiá, dizajn, umelecké remeslá, módna tvorba, reštaurovanie a pod.).

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) tvorbu výtvarného diela.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších umeleckých projektov žiadateľa, ktoré musia byť primerane obrazovo zdokumentované. Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď.

3.5.1 tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti audiovizuálneho umenia (režisér, scenárista, dokumentarista, ilustrátor, herec, kostýmový výtvarník, hudobný skladateľ, hudobník, scénograf, zvukový dizajnér, svetelný dizajnér, kameraman, strihač, maskér a pod.).

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

  1. vývoj audiovizuálneho diela - podpora literárnej prípravy (napísanie scenára v prípade hraných filmov, storyboardu v prípade animovaných filmov a rozšíreného námetu v prípade dokumentárneho filmu),
  2. vytvorenie časti audiovizuálneho diela (napr. vytvorenie svetelného a zvukového dizajnu/scenára, návrhy kostýmov a scény, vytvorenie hudby pre audiovizuálne dielo a pod.),
  3. naštudovanie diela alebo jeho časti (napr. naštudovanie úlohy v hranom filme).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo žiadateľa alebo jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo na ktorého tvorbe sa žiadateľ podieľal. Príloha môže obsahovať aj odkaz, kde je virtuálne umiestnené dané dielo alebo elektronický nosič s daným dielom. Pre účel a) je povinnou prílohou aj autorská explikácia, ukážka návrhu animácií v prípade animovaných filmov, synopsa v prípade dokumentárnych filmov a hraných filmov. Pre účel b) je žiadateľ povinný predložiť aj autorskú explikáciu tvorivého zámeru. Pre účel c) je žiadateľ povinný predložiť aj kópiu scenára v elektronickej podobe.

Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte, na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď.

4.3 podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, ktorý profesionálne pôsobí v oblasti audiovizuálneho umenia (režisér, scenárista, dokumentarista, ilustrátor, herec, kostýmový výtvarník, hudobný skladateľ, hudobník, scénograf, zvukový dizajnér, svetelný dizajnér, kameraman, strihač, maskér a pod.).

UPOZORNENIE: Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny, ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín (bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská, židovská).

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

  1. vývoj audiovizuálneho diela - podpora literárnej prípravy (napísanie scenára v prípade hraných filmov, storyboardu v prípade animovaných filmov a rozšíreného námetu v prípade dokumentárneho filmu),
  2. vytvorenie časti audiovizuálneho diela (napr. vytvorenie svetelného a zvukového dizajnu/scenára, návrhy kostýmov a scény, vytvorenie hudby pre audiovizuálne dielo a pod.),
  3. naštudovanie diela alebo jeho časti (napr. naštudovanie úlohy v hranom filme).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo žiadateľa alebo jedno najrelevantnejšie audiovizuálne dielo na ktorého tvorbe sa žiadateľ podieľal. Príloha môže obsahovať aj odkaz, kde je virtuálne umiestnené dané dielo alebo elektronický nosič s daným dielom. Pre účel a) vývoj audiovizuálneho diela je povinnou prílohou aj autorská explikácia, ukážka návrhu animácií v prípade animovaných filmov, synopsa v prípade dokumentárnych filmov a hraných filmov. Pre účel b) je žiadateľ povinný predložiť aj autorskú explikáciu tvorivého zámeru. Pre účel c) je žiadateľ povinný predložiť aj kópiu scenára v elektronickej podobe.

Do prílohy sa môžu zahrnúť aj vizuálne informácie o projekte, na ktorý sa žiadateľ uchádza o pridelenie štipendia – náčrt, schéma atď.

 

 

Príloha č. 2 Mimoriadnej výzvy č. 1/2020

 

Výstupy projektu k Mimoriadnej výzve č. 1/2020

 

Tvorba – divadlo, tanec, hudba:

Predpokladaný názov diela (nemusí byť totožný s názvom celého projektu):

Autor/autori diela:

Druh diela (napr. naštudovanie hereckej úlohy, tanečného alebo hudobného diela, literárna predloha, svetelný scenár, zvukový scenár, návrhy kostýmov, návrhy scén, a pod., v prípade hudby špecifikujte, či ide o partitúru, alebo nahrávku):

Predpokladaný rozsah (napr. počet strán, počet minút záznamu z naštudovania úlohy, počet skladieb, minutáž hudobného diela):

Predpokladaná forma verejného uvedenia (divadelné uvedenie, online prezentácia a pod.):

Tvorba – výtvarné umenie

Predpokladaný názov diela (nemusí byť totožný s názvom celého projektu):

Médium:

Počet umeleckých diel:

Predpokladaná forma zverejnenia výstupu (výstava v galérii alebo ateliéri, online-prezentácia, zverejnenie na internete, zverejnenie v knižnej alebo časopiseckej publikácii a pod.):

Tvorba – audiovizuálne umenie

Predpokladaný názov diela (nemusí byť totožný s názvom celého projektu):

Jazyk:

Typ diela (dokumentárny film, hraný film, atď.):

Typ aktivity (napr. scenár, storyboard, rozšírený námet, naštudovanie hereckej úlohy, vytvorenie svetelného a zvukového dizajnu/scenára, návrhy kostýmov a scény, vytvorenie hudby pre audiovizuálne dielo a pod.):

Predpokladaný rozsah (napr. počet strán, počet minút záznamu z naštudovania úlohy, počet skladieb):

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Mimoriadna výzva.pdf)Mimoriadna výzva č. 1/2020