Novinky

Novinky

VR/2/2019

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny

Riaditeľ

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako „Fond“) podľa ust. § 7 ods. (8) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“) vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu organizácií rómskej národnostnej menšiny preukázateľne pôsobiacich najmenej tri roky v oblastiach uvedených v ust. § 1 ods. (1) písm. a) a b) Zákona o Fonde, a to za účelom voľby členov odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny.

Podmienky registrácie

Presné podmienky registrácie upravuje ust. § 7 ods. (8) Zákona o Fonde, podľa ktorého sa za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa ust. § 1 ods. (1) písm. a) a b) najmenej tri roky, a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a následne v prihláške uvedie:

  1. v ktorej z prioritných oblastí uvedených v ust. § 7 ods. (9) Zákona o Fonde vykonáva svoju činnosť;
  2. ku ktorej národnostnej menšine patrí; a
  3. že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.

Každá organizácia národnostnej menšiny je povinná pri registrácii predložiť dokumentáciu preukazujúcu pôsobenie v konkrétnej prioritnej kultúrnej oblasti, zároveň Fond vyzýva registrujúce sa organizácie národnostných menšín aby dodržiavali pravidlá registrácie, v zmysle ktorých je organizácia spĺňajúca predpoklady k registrácii oprávnená zaregistrovať sa len v jednej prioritnej kultúrnej oblasti podľa ust. § 7 ods. (8) a (9) Zákona o Fonde a súčasne dbať na oprávnenie organizácie národnostnej menšiny registrovať sa pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií za účelom voľby členov odborných rád kultúry len pre jednu národnostnú menšinu.

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom elektronického registračného systému Fondu prístupného na jeho webovom sídle na https://podpora.kultminor.sk/pool/create a následného doručenia registračnej listiny (formulára) v listinnej podobe na adresu Fondu. Formulár pre registračnú listinu si príslušná organizácia národnostnej menšiny po úplnom a platnom vyplnení v elektronickom registračnom systéme stiahne vo formáte pdf. a následne tento vytlačený a štatutárnym zástupcom vlastnoručne podpísaný formulár pre registračnú listinu spolu s dokumentmi preukazujúcimi pôsobenie organizácie  v danej kultúrnej oblasti doručí  do dňa 20. 05. 2019 na adresu: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava. Lehota na doručenie registračnej listiny zostáva zachovaná, ak sa posledný deň lehoty odovzdá zásielka na poštovú prepravu. Prednú stranu obálky obsahujúcej registračnú listinu, označí organizácia národnostnej menšiny názvom „Registrácia“.

Na registračné listiny, ktoré budú neúplné alebo doručené na uvedenú adresu po termíne stanovenom v tejto výzve alebo doručené na inú než vyššie uvedenú adresu sídla Fondu, nebude Fond prihliadať.

Fond si týmto dovoľuje organizácie národnostných menšín upozorniť, že relevantným dôvodom pre nezaregistrovanie organizácie je absencia pôsobenia organizácie v konkrétnej prioritnej oblasti ako i nedoloženie dokumentácie nevyhnutnej k preukázaniu stanovenej dĺžky pôsobenia organizácie v danej kultúrnej oblasti.

Za doklad preukazujúci pôsobenie organizácie národnostnej menšiny v konkrétnej prioritnej oblasti sa považuje:

a)           výpis z Obchodného registra, ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do Obchodného registra, v tomto prípade si Fond v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) vyžiada predmetný výpis, príslušná právnická osoba preto Fondu tento výpis nie je za účelom registrácie povinná predložiť;

b)           stanovy registrované príslušným registračným orgánom ak je organizácia združením zriadeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;

c)           štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak je organizácia neinvestičným fondom zriadeným podľa zákona č. 147/2007 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov;

d)           štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak sa jedná o neziskovú organizáciu zriadenú podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby;

e)           nadačná listina registrovaná príslušným registračným orgánom, ak je organizácia nadáciou zriadenou podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov;

f)            zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak sa jedná o rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu;

g)           číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak sa jedná o právnickú osobu zriadenú zákonom;

h)           výpis z registra záujmových združení právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

i)            výpis z registra vedeného vecne a miestne príslušným orgánom verejnej správy nie starší ako tri mesiace (v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti sa potvrdenie o právnej subjektivite vydané Ministerstvom kultúry SR nepredkladá, v prípade právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi/náboženskej spoločnosti sa vyžaduje predloženie potvrdenia o právnej subjektivite vydané príslušnou registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou).

               

Fond po doručení príslušnej dokumentácie nevyhnutnej k preukázaniu stanovenej dĺžky pôsobenia organizácie v danej kultúrnej oblasti, môže po preskúmaní dokumentácie, ak z nej jednoznačne vyplýva, že organizácia pôsobí v inej, než prioritnej oblasti do ktorej sa prihlásila, takto zaregistrovanú organizáciu preradiť a zaregistrovať do prislúchajúcej prioritnej oblasti, o čom následne dotknutú organizáciu národnostnej menšiny bezodkladne písomnou formou upovedomí.

Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odbornej rady a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odbornej rady podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 26. 04. 2019                                            

 

 

_____________________

Mgr. Norbert Molnár

riaditeľ

Fond na podporu

kultúry národnostných menších

 

 

 https://podpora.kultminor.sk/pool/create

Novinky

VR/2/2019

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny

Riaditeľ

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako „Fond“) podľa ust. § 7 ods. (8) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“) vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu organizácií rómskej národnostnej menšiny preukázateľne pôsobiacich najmenej tri roky v oblastiach uvedených v ust. § 1 ods. (1) písm. a) a b) Zákona o Fonde, a to za účelom voľby členov odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny.

Podmienky registrácie

Presné podmienky registrácie upravuje ust. § 7 ods. (8) Zákona o Fonde, podľa ktorého sa za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa ust. § 1 ods. (1) písm. a) a b) najmenej tri roky, a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a následne v prihláške uvedie:

  1. v ktorej z prioritných oblastí uvedených v ust. § 7 ods. (9) Zákona o Fonde vykonáva svoju činnosť;
  2. ku ktorej národnostnej menšine patrí; a
  3. že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.

Každá organizácia národnostnej menšiny je povinná pri registrácii predložiť dokumentáciu preukazujúcu pôsobenie v konkrétnej prioritnej kultúrnej oblasti, zároveň Fond vyzýva registrujúce sa organizácie národnostných menšín aby dodržiavali pravidlá registrácie, v zmysle ktorých je organizácia spĺňajúca predpoklady k registrácii oprávnená zaregistrovať sa len v jednej prioritnej kultúrnej oblasti podľa ust. § 7 ods. (8) a (9) Zákona o Fonde a súčasne dbať na oprávnenie organizácie národnostnej menšiny registrovať sa pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií za účelom voľby členov odborných rád kultúry len pre jednu národnostnú menšinu.

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom elektronického registračného systému Fondu prístupného na jeho webovom sídle na https://podpora.kultminor.sk/pool/create a následného doručenia registračnej listiny (formulára) v listinnej podobe na adresu Fondu. Formulár pre registračnú listinu si príslušná organizácia národnostnej menšiny po úplnom a platnom vyplnení v elektronickom registračnom systéme stiahne vo formáte pdf. a následne tento vytlačený a štatutárnym zástupcom vlastnoručne podpísaný formulár pre registračnú listinu spolu s dokumentmi preukazujúcimi pôsobenie organizácie  v danej kultúrnej oblasti doručí  do dňa 20. 05. 2019 na adresu: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava. Lehota na doručenie registračnej listiny zostáva zachovaná, ak sa posledný deň lehoty odovzdá zásielka na poštovú prepravu. Prednú stranu obálky obsahujúcej registračnú listinu, označí organizácia národnostnej menšiny názvom „Registrácia“.

Na registračné listiny, ktoré budú neúplné alebo doručené na uvedenú adresu po termíne stanovenom v tejto výzve alebo doručené na inú než vyššie uvedenú adresu sídla Fondu, nebude Fond prihliadať.

Fond si týmto dovoľuje organizácie národnostných menšín upozorniť, že relevantným dôvodom pre nezaregistrovanie organizácie je absencia pôsobenia organizácie v konkrétnej prioritnej oblasti ako i nedoloženie dokumentácie nevyhnutnej k preukázaniu stanovenej dĺžky pôsobenia organizácie v danej kultúrnej oblasti.

Za doklad preukazujúci pôsobenie organizácie národnostnej menšiny v konkrétnej prioritnej oblasti sa považuje:

a)           výpis z Obchodného registra, ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do Obchodného registra, v tomto prípade si Fond v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) vyžiada predmetný výpis, príslušná právnická osoba preto Fondu tento výpis nie je za účelom registrácie povinná predložiť;

b)           stanovy registrované príslušným registračným orgánom ak je organizácia združením zriadeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;

c)           štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak je organizácia neinvestičným fondom zriadeným podľa zákona č. 147/2007 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov;

d)           štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak sa jedná o neziskovú organizáciu zriadenú podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby;

e)           nadačná listina registrovaná príslušným registračným orgánom, ak je organizácia nadáciou zriadenou podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov;

f)            zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak sa jedná o rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu;

g)           číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak sa jedná o právnickú osobu zriadenú zákonom;

h)           výpis z registra záujmových združení právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

i)            výpis z registra vedeného vecne a miestne príslušným orgánom verejnej správy nie starší ako tri mesiace (v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti sa potvrdenie o právnej subjektivite vydané Ministerstvom kultúry SR nepredkladá, v prípade právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi/náboženskej spoločnosti sa vyžaduje predloženie potvrdenia o právnej subjektivite vydané príslušnou registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou).

               

Fond po doručení príslušnej dokumentácie nevyhnutnej k preukázaniu stanovenej dĺžky pôsobenia organizácie v danej kultúrnej oblasti, môže po preskúmaní dokumentácie, ak z nej jednoznačne vyplýva, že organizácia pôsobí v inej, než prioritnej oblasti do ktorej sa prihlásila, takto zaregistrovanú organizáciu preradiť a zaregistrovať do prislúchajúcej prioritnej oblasti, o čom následne dotknutú organizáciu národnostnej menšiny bezodkladne písomnou formou upovedomí.

Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odbornej rady a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odbornej rady podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 26. 04. 2019                                            

 

 

_____________________

Mgr. Norbert Molnár

riaditeľ

Fond na podporu

kultúry národnostných menších

 

 

 https://podpora.kultminor.sk/pool/create

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) zverejnil prvé rozhodnutia riaditeľa k výsledkom výziev na dotačný rok 2020.

Zverejneniu rozhodnutia riaditeľa predchádzalo aj zasadnutie Odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť (ďalej len „Odborná rada“). V tejto prioritnej oblasti všetky formálne náležitosti splnilo 17 projektov, ktoré postúpili na rokovanie odbornej rady. Celková suma, o ktorú sa títo žiadatelia uchádzali, bola 418 575 eur.

Členovia odbornej rady konštatovali, že úroveň pripravenosti projektov oproti vlaňajšku je vyššia, hoci ešte stále veľa projektov vykazuje nedostatky predovšetkým v rozpočte. Nedostatky spočívajú jednak v tom, že žiadatelia nerozlišujú medzi oprávnenými a neoprávnenými výdavkami, ale tiež v nedostatočne detailne spracovanom rozpočte, ktorý tak neumožňuje následnú kontrolu využitia finančných prostriedkov. To boli najčastejšie nedostatky, v dôsledku ktorých bola udelená podpora pre jednotlivé projekty znižovaná.

Súčasťou rozhodovacieho procesu odbornej rady boli aj neverejné vypočutia žiadateľov, ktorí žiadali dotáciu nad 25 000 eur a verejné vypočutia všetkých žiadateľov, ktorí žiadali dotáciu nad 40 000 eur pričom túto povinnosť udeľujú uznesenia č. 16 a č. 17 z 29. októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady Fondu.

Členovia odbornej rady ocenili stúpajúci záujem o vydávanie literárnych diel rómskych autorov či štipendií na tvorbu literárnych či odborných diel. Odborná rada podporila vydanie diela O ursitora/Sudičky, rómsko-slovenský frazeologický slovník, publikáciu OZ ROLI - Rómski literáti, či vydanie trojjazyčnej knihy rómskej spisovateľky Zlatice Rusovej Zlatkine rómske rozprávky a povesti. Projekty zamerané na vydávanie neperiodických publikácií boli podporené v celkovej výške 44 290 eur.

Najväčší počet predložených projektov bol zameraný na médiá. Tieto projekty mali kolísajúcu úroveň. Odborná rada odporučila podporiť projekt rómskych novín Romano nevo ľil, ako v súčasnosti najstaršieho a jediného printového rómskeho média. Ocenila jedinečnosť a trvalú udržateľnosť projektu, pričom navrhla zabezpečiť distribúciu novín aj do nových lokalít a k novým subjektom, či vydávať monotematické čísla s témami, ktoré sú dodnes tabuizované. Podporu získal aj žiadateľ European Media Centre na projekty týkajúce sa Gipsy Television, pričom odborná rada odporúčala žiadateľovi k vyúčtovaniu dodať aj analýzu vysielania za posledné 3 roky. Odborná rada už štandardne ocenila kvalitnú žurnalistickú prácu Rádia LUMEN a triezvy rozpočet projektu Rómovia - misia možná.

O podporu sa uchádzali aj nové mediálne projekty, ktoré odborná rada hodnotila ako inovatívne, kreatívne a spoločensky žiadúce. Žiadatelia plánujú realizovať talkshow, poradenský web pre dobrovoľných poradcov, ktorého súčasťou bude aj kultúrny obsah či projekt zameraný na blížiace sa sčítanie obyvateľov v roku 2021. Na podporu mediálnych projektov odborná rada prerozdelila celkom 189 319 eur. Odborná rada rozhodla tiež o udelení štipendia na literárnu tvorbu a podporu autorských čítaní.

Nepodporené boli iba dva projekty, a to televízia PRESS.TV, ktorej projekt vykazoval zásadné nedostatky a jej zástupca sa ani nezúčastnil verejného vypočutia, čím z formálneho hľadiska nesplnil základnú podmienku na získanie podpory, ako aj žiadateľ Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, ktorý žiadal finančnú podporu na vydávanie rómskeho dvojtýždenníka, pričom nedokladoval, že tento program je integrálnou súčasťou jeho doterajšieho vysielania.

Odborná rada odporučila na podporu 15 projektov v celkovej sume 253 739 eur a zároveň sa rozhodla, že neprerozdelené finančné prostriedky vo výške 147 639 eur použije na vyhlásenie ďalšej výzvy pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť v dotačnom roku 2020 a zvyšnú časť neprerozdelených finančných prostriedkov navrhuje presunúť prostredníctvom hlasovania per rollam na prerozdelenie do iných výziev (odbornej rade pre prioritnú oblasť A kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum).   

Odborná rada upozorňuje žiadateľov, že v snahe pomôcť predísť nedostatkom v projektoch, pripravila na rok 2020 pre žiadateľov aj metodické usmernenie, ktoré nájdu na webovom sídle Fondu. Zverejnené rozhodnutie riaditeľa k výzve č. 1/2020 pre rómsku národnostnú menšinu v prioritnej oblasti B obsahuje aj podrobnejšie zhodnotenie žiadostí odbornou radou, ktoré môže byť usmernením aj pre iných žiadateľov.

Odborná rada ocenila, že žiadatelia reagovali v predložených projektoch aj na zadefinované prioritné témy, ktorými sú pre rok 2020 1. Rómovia ako súčasť Slovenska, 2. Príprava na Rok Eleny Lackovej a 3. Podpora rómskej identity. Ocenila aj projekty, ktoré boli zamerané na cieľovú skupinu detí a mládeže vo veku do 25 rokov a ich aktívne a systematické zapájanie do aktivít a kontinuálna strategická práca s cieľovou skupinou – v súlade so zadefinovanými prioritami. Prioritou pre rok 2020 je aj podpora projektov, ktoré pri realizovaní aktivít využívajú najmä dialóg medzi majoritou a minoritou na národnej a medzinárodnej úrovni, na rôzne formy prepájania kultúr alebo generácií, či projekty, ktoré sú zamerané na vlastnú tvorbu rómskych autorov a alebo slovenských autorov podporujúcich budovanie národnej identity Rómov.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2020 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur. Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, fungujúci od 1. júla 2017, schválil na návrh vlády parlament v máji 2017. Fond nahrádza dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR.

Vážení prijímatelia finančnej podpory,

vzhľadom na prebiehajúcu politickú kampaň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 si Vás dovoľujeme upozorniť na bod 2.9 písm. f) Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, kde sa prijímateľ zaväzuje, že na všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s projektom vykoná s vynaložením maximálneho úsilia všetky opatrenia na zabránenie tomu, aby na podujatiach a aktivitách súvisiacich s projektom došlo k politickej agitácii, podporovaniu alebo popularizácii názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo ich kandidáta, alebo akéhokoľvek iného kandidáta na verejnú funkciu, k umiestňovaniu alebo rozdávaniu letákov a pod.

Zároveň podľa § 20 ods. 4 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, finančné prostriedky Fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.

Keďže sme už zaznamenali takéto nežiaduce konanie, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nedodržanie vyššie uvedených zmluvných podmienok je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a vrátenie finančnej podpory.

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácií z roku 2019. Prijímatelia sú pri vyúčtovaní povinní postupovať v zmysle Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPKNM 2019, ktorá je zverejnená na webovom sídle FPKNM v časti Dokumenty pre žiadateľa. V tejto časti je taktiež zverejnený manuál Postup pri vyúčtovaní projektu v registračnom systéme FPKNM 2019, ktorý slúži ako pomôcka pri práci v registračnom systéme.

Archív noviniek

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!