Novinky

Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, srbskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Bulharská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v podprograme 1.2, srbská národnostná menšina v podprogramoch 1.2 a 2.3, rómska národnostná menšina v prioritnej oblasti A v podprogramoch 1.2, 1.3 a 1.4 a v prioritnej oblasti B v podprogramoch 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.3, 2.4.1 a 2.4.2.

Termín predkladania žiadostí je do 11. augusta 2023.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín upozorňuje, že aktuálne intenzívne rieši situáciu, ktorá vznikla v dôsledku novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti vyzývame prijímateľov, aby Fondu pre národnostné menšiny nezasielali potvrdenia, ktoré aktuálne vydávajú Inšpektoráty práce. Uvedené potvrdenia bude riešiť Fond v súčinnosti s Národným inšpektorátom práce.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín upozorňuje, že v súlade so zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, finančné prostriedky fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.

Archív noviniek